Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Corte suprema di cassazione (Italia) on esittänyt 18.1.2021 – Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ja Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) v. Ryanair DAC

(asia C-33/21)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Corte suprema di cassazione

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ja Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Vastapuoli: Ryanair DAC

Ennakkoratkaisukysymykset

Voidaanko [asetuksen N:o 1408/71,1 sellaisena kuin se on muutettuna] 14 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohtaan sisältyvää käsitettä ”henkilö[, joka] pääasiallisesti työskentelee sen jäsenvaltion alueella, jossa hän asuu” tulkita analogisesti sen käsitteen kanssa, joka (siltä osin kuin kyse on oikeudellisesta yhteistyöstä siviilioikeuden, oikeuslaitoksen ja työsopimusten alalla) [asetuksen (EY) N:o 44/20012 ] 19 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määritellään ”paikkakunna[ksi], missä työntekijä tavallisesti työskentelee”, niin ikään ilmailualan ja liikkuvien työntekijöiden yhteydessä (asetus (ETY) N:o 3922/913 ) perusteluissa mainitussa Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä esitetyllä tavalla?

____________

1     Sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 14.6.1971 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71 (EYVL 1971, L 149, s. 2).

2     Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12. 2000 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 44/2001 (EYVL 2001, L 12, s. 1).

3     Sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alalla 16.12.1991 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 3922/91 (EYVL 1991, L 373, s. 4).