Language of document :

17. detsembril 2020 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Slovaki Vabariik

(kohtuasi C-683/20)

Kohtumenetluse keel: slovaki

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: R. Lindenthal ja M. Noll-Ehlers)

Kostja: Slovaki Vabariik

Hageja nõuded

tuvastada, et, Slovaki Vabariik rikkus Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2002. aasta direktiivi 2002/49/EÜ, mis on seotud keskkonnamüra hindamise ja kontrollimisega1 artikli 8 lõiget 2 ja artikli 10 lõiget 2, koostoimes sama direktiivi VI lisaga, sest Slovaki Vabariik ei koostanud 445 põhimaantee kohta tegevuskavasid ega edastanud komisjonile nende tegevuskavade kokkuvõtet;

tuvastada, et, Slovaki Vabariik rikkus Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2002. aasta direktiivi 2002/49/EÜ, mis on seotud keskkonnamüra hindamise ja kontrollimisega artikli 8 lõiget 2 ja artikli 10 lõiget 2, koostoimes sama direktiivi VI lisaga, sest Slovaki Vabariik ei koostanud 16 põhiraudtee kohta tegevuskavasid ega edastanud komisjonile nende tegevuskavade kokkuvõtet;

mõista kohtukulud välja Slovaki Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2002. aasta direktiivi 2002/49/EÜ, mis on seotud keskkonnamüra hindamise ja kontrollimisega, artikli 8 lõikele 2 oli Slovaki Vabariik kohustatud tagama, et tema territooriumil asuvate põhimaanteede (rohkem kui 3 miljonit sõiduki läbisõitu aastas) ja põhiraudteede (raudteeliinid üle 30 000 rongi läbisõiduga aastas) kohta koostatakse tegevuskavad hiljemalt 18. juuliks 2013. Sama direktiivi artikli 10 lõike 2 järgi, koostoimes direktiivi VI lisaga, oli Slovaki Vabariik kohustatud tagama, et nende tegevuskavade kokkuvõtted edastatakse seejärel komisjonile hiljemalt 18. jaanuariks 2014.

Slovaki Vabariik rikkus seoses 445 põhimaantee ja 16 põhiraudteega, millest ta oli varem juba komisjoni teavitanud, kohustusi, mis lasuvad tal vastavalt direktiivi artikli 8 lõikele 2 ja artikli 10 lõikele 2, koostoimes direktiivi VI lisaga.

____________

1 ELT 2002, L 189, lk 12; ELT eriväljaanne 17/07, lk 101.