Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 17 grudnia 2020 r. – Komisja Europejska / Republika Słowacka

(Sprawa C-683/20)

Język postępowania: słowacki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: R. Lindenthal, M. Noll-Ehlers, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Słowacka

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie, że Republika Słowacka naruszyła art. 8 ust. 2 i art. 10 ust. 2 w związku z załącznikiem VI do dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku1 poprzez niesporządzenie planów działań i nieprzekazanie Komisji streszczeń planów działań dla 445 głównych odcinków drogowych;

stwierdzenie, że Republika Słowacka naruszyła art. 8 ust. 2 i art. 10 ust. 2 w związku z załącznikiem VI do dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku poprzez niesporządzenie planów działań i nieprzekazanie Komisji streszczeń planów działań dla 16 głównych odcinków kolejowych i

obciążenie Republiki Słowackiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na podstawie art. 8 ust. 2 dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku Republika Słowacka powinna była zapewnić sporządzenie planów działań dla głównych odcinków drogowych (drogi, którymi przejeżdża rocznie ponad trzy miliony pojazdów) i głównych odcinków kolejowych (linie kolejowe, po których przejeżdża rocznie ponad 30 000 składów pociągów) na swoim terytorium w terminie do dnia 18 lipca 2013 r. Na podstawie art. 10 ust. 2 w związku z załącznikiem VI do tej dyrektywy Republika Słowacka powinna była następnie zapewnić przekazanie streszczeń planów działań do Komisji w terminie do dnia 18 stycznia 2014 r.

Republika Słowacka uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na podstawie art. 8 ust. 2 dyrektywy i art. 10 ust. 2 dyrektywy w związku z załącznikiem VI do dyrektywy w odniesieniu do 445 głównych odcinków drogowych i 16 głównych odcinków kolejowych, o których wcześniej powiadomiła Komisję.

____________

1 Dz.U. 2002, L 189, s. 12; wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 15, t. 7, s. 101.