Language of document :

Överklagande ingett den 18 december 2020 av Casino, Guichard-Perrachon och Achats Marchandises Casino av den dom som tribunalen (nionde avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 5 oktober 2020 i mål T-249/17, Casino, Guichard-Perrachon och AMC mot kommissionen

(Mål C-690/20 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Casino, Guichard-Perrachon, Achats Marchandises Casino, (ombud: O. de Juvigny, A. Sunderland, I. Simic och G. Aubron, avocats)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen och Europeiska unionens råd

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva punkt 2 i domslutet i den dom som tribunalen meddelade den 5 oktober 2020 i mål T-249/17,

bifalla sökandenas yrkanden i första instans och således, på grundval av artiklarna 263 och 277 FEUF, helt ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut C(2017) 1054 av den 9 februari 2017, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna, inklusive klagandenas kostnader för förfarandet vid tribunalen.

Grunder och huvudargument

Klagandena hävdar att den överklagade domen strider mot

1. artikel 7 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och kravet på skydd mot godtyckliga ingripanden från det allmänna i en persons privata verksamhetssfär, artikel 19 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 och artikel 3 i Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 773/2004, i den del tribunalen förklarat att i) dessa bestämmelser inte kräver att kommissionen registrerar leverantörers muntliga uttalanden och ii) att ”sammanfattningar” av dessa intervjuer som upprättats ensidigt av kommissionen utgör ett giltigt bevis för att denna hade tillgång till indicier som motiverade Europeiska kommissionens beslut C(2017) 1054,

2. artikel 7 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och kravet på skydd mot godtyckliga ingripanden från det allmänna i en persons privata verksamhetssfär, i den del tribunalen förklarat att rätten till hemmets okränkbarhet inte krävde att Europeiska kommissionens beslut C(2017) 1054

i) begränsade kommissionens inspektionsbefogenheter i tiden, och

ii) begränsade vilka hos vilka personer och i vilka lokaler inspektioner får ske, och

3. artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i den del tribunalen förklarat att de bestämmelser som gäller för kommissionens inspektioner är förenliga med rätten till ett effektivt rättsmedel.

____________