Language of document :

Kanne 17.12.2020 – Euroopan komissio v. Portugalin tasavalta

(asia C-687/20)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: M. Noll-Ehlers ja G. Braga da Cruz)

Vastaaja: Portugalin tasavalta

Vaatimukset

Euroopan komissio vaatii, että unionin tuomioistuin

toteaa, että Portugalin tasavalta ei ole noudattanut ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta 25.6.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/49/EY1 7 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyn mukaisia jäsenyysvelvoitteitaan, kun se ei ole laatinut strategisia melukarttoja viiden tieliikenteen pääväylän osalta

toteaa, että Portugalin tasavalta ei ole noudattanut kyseisen direktiivin 8 artiklan 2 kohdassa säädetyn mukaisia jäsenyysvelvoitteitaan, kun se ei ole laatinut toimintasuunnitelmia Amadoran ja Porton taajamien osalta, toimintasuunnitelmia 236 tieliikenteen pääväylän osalta eikä toimintasuunnitelmia 55 raideliikenteen pääväylän osalta

toteaa, että Portugalin tasavalta ei ole noudattanut kyseisen direktiivin 10 artiklan 2 kohdassa, luettuna yhdessä liitteen VI kanssa, säädetyn mukaisia jäsenyysvelvoitteitaan, kun se ei ole ilmoittanut komissiolle tietoja, jotka sisältyvät strategisiin melukarttoihin viiden tieliikenteen pääväylän osalta, eikä ole ilmoittanut komissiolle niiden toimintasuunnitelmien tiivistelmiä, jotka liittyvät Amadoran ja Porton taajamiin, 236 tieliikenteen pääväylään ja 55 raideliikenteen pääväylään

velvoittaa Portugalin tasavallan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta 25.6.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/49/EY (jäljempänä direktiivi), jota sovelletaan esillä olevassa asiassa, mukaan Portugalin viranomaisilla oli velvollisuus:

1) ensinnäkin direktiivin 7 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaan ilmoittaa komissiolle viimeistään 31.12.2008 alueellaan olevista taajamista ja kaikista tieliikenteen pääväylistä sekä raideliikenteen pääväylistä.

2) Toiseksi Portugalin viranomaisten piti direktiivin 7 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan laatia viimeistään 30.6.2012 viitevuoden 2011 tilanteen osoittavat strategiset melukartat, jotka koskevat kaikkia taajamia sekä kaikkia tieliikenteen pääväyliä ja raideliikenteen pääväyliä. Portugalin viranomaisten piti lisäksi lähettää komissiolle viimeistään 30.12.2012 direktiivin liitteessä VI tarkoitetut strategisista melukartoista saadut tiedot.

3) Kolmanneksi Portugalin viranomaisten piti myös laatia direktiivin 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti viimeistään 18.7.2013 toimintasuunnitelmat alueellaan olevien taajamien sekä tie- ja raideliikenteen pääväylien osalta. Portugalin viranomaisten piti lisäksi lähettää komissiolle viimeistään 18.1.2014 direktiivin 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti liitteessä VI tarkoitetut näiden toimintasuunnitelmien tiivistelmät.

Lisäksi edellä mainitut Portugalin viranomaisten velvoitteet muodostavat direktiivissä tarkoitetut kolme peräkkäistä vaihetta, joista toinen ja kolmas vaihe perustuvat sitä edeltävään vaiheeseen.

____________

1 EUVL 2002, L 189, s. 12