Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 15.12.2020 – Unilever Italia Mkt. Operations Srl v. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

(asia C-680/20)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Stato

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Unilever Italia Mkt. Operations Srl

Vastapuoli: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Ennakkoratkaisukysymykset

Kun kyse ei ole yhtiön määräysvallasta, mitkä ovat merkitykselliset kriteerit sen määrittämiseksi, onko muodollisesti itsenäisten ja riippumattomien talouden toimijoiden välisessä, sopimukseen perustuvassa koordinoinnissa kyse SEUT 101 ja SEUT 102 artiklassa tarkoitetusta yhdestä ainoasta taloudellisesta kokonaisuudesta? Voidaanko tietyn asteista puuttumista toisen yrityksen kaupallisiin ratkaisuihin eli toimintatapaa, joka on tavanomainen tuottajan ja jälleenmyynnin välikäsien välisissä kaupallisissa yhteistyösuhteissa, pitää riittävänä osoituksena siitä, että kyseiset toimijat kuuluvat samaan taloudelliseen kokonaisuuteen, vai onko kahden yrityksen välillä välttämättä oltava hierarkkinen yhteys, joka voidaan todeta sopimuksesta, jonka nojalla useat itsenäiset yritykset ”alistuvat” joukostaan yhden yrityksen johto- ja koordinointitoiminnan alaisuuteen, mikä edellyttäisi siis kilpailuviranomaiselta näyttöä useista systemaattisista ja vakiintuneista ohjaustoimista, jotka ovat omiaan vaikuttamaan yrityksen liikkeenjohdollisiin ratkaisuihin eli rahoitusta, tuotantoa ja kauppaa koskeviin strategisiin ja operatiivisiin valintoihin?

Kun arvioidaan, onko yksinoikeutta koskevissa sopimusehdoissa ollut kyse määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä, onko SEUT 102 artiklaa tulkittava niin, että kilpailuviranomaisella on velvollisuus selvittää, vaikuttavatko kyseiset ehdot niin, että ne sulkevat yhtä tehokkaita kilpailijoita markkinoilta, ja perehtyä tarkasti osapuolen toimittamiin taloustieteellisiin analyyseihin, jotka koskevat riidanalaisten menettelyjen tosiasiallista kykyä sulkea yhtä tehokkaita kilpailijoita markkinoilta, vai onko niin, että kun kyse on poissulkevista yksinoikeusehdoista tai menettelyistä, joille on ominaista se, että niissä on useita väärinkäytölle ominaisia piirteitä (uskollisuutta edistävät alennukset ja yksinoikeusehdot), kilpailuviranomaisella ei ole mitään oikeudellista velvollisuutta käyttää yhtä tehokkaan kilpailijan kriteeriä kilpailusääntöjen rikkomisen toteamiseen?

____________