Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este - Penafiel – Juízo Trabalho (Португалия), постъпило на 21 декември 2020 г. — B/O, P, OP, G, N

(Дело C-691/20)

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este – Penafiel – Juízo Trabalho

Страни в главното производство

Жалбоподател: B

Ответници: O, P, OP, G, N

Преюдициален въпрос

Противоречи ли на правото на Съюза, и по-специално на член 18 ДФЕС, неприлагането на режима, съдържащ се в член 334 от Código de Trabalho (Кодекса на труда) по отношение на предприятия, установени в друга държава членка на основание на член 481, параграф 2 от Código das sociedades comerciais (Кодекса на търговските дружества)?

____________