Language of document :

Решение на Съда (трети състав) от 14 ноември 2018 г. (преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto — Италия) — Memoria Srl, Antonia Dall'Antonia/Comune di Padova

(Дело C-342/17)1

(Преюдициално запитване — Ограничения върху свободата на установяване — Компетентност на Съда — Допустимост на преюдициалното запитване — Изцяло вътрешно положение — Национална правна уредба, която забранява всякаква икономическа дейност, свързана със съхраняването на погребални урни — Проверка за пропорционалност — Съгласуваност на националната правна уредба)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

Страни в главното производство

Жалбоподател: Memoria Srl, Antonia Dall'Antonia

Ответник: Comune di Padova

в присъствието на: Alessandra Calore

Диспозитив

Член 49 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба като разглежданата в главното производство, която забранява, дори въпреки изричната воля на починалия, на лицето, което депозира погребална урна, да повери съхраняването ѝ на трета страна, която задължава това лице да съхранява урната в жилището си, освен ако не я повери на общинско гробище, и която освен това забранява всяка икономическа дейност, чийто макар и неизключителен предмет е съхраняването на погребални урни, независимо от основанието и срока.

____________

1 ОВ C 309, 18.9.2017 г.