Language of document :

Pritožba, ki jo je 30. marca 2021 vložila ABLV Bank AS v likvidaciji zoper sodbo Splošnega sodišča (deseti razširjeni senat) z dne 20. januarja 2021 v zadevi T-758/18, ABLV Bank/EOR

(Zadeva C-202/21 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: ABLV Bank AS v likvidaciji (zastopnik: O. Behrends, Rechtsanwalt)

Drugi stranki v postopku: Enotni odbor za reševanje (EOR), Evropska komisija

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano sodbo;

sklep, ki ga je EOR sprejel 17. oktobra 2018 v zvezi z ABLV Bank AS, razglasi za ničen;

EOR naloži plačilo stroškov pritožnice in stroške v zvezi s to pritožbo;

v primeru, da Sodišče o zadevi ne more meritorno odločiti, to vrne v razsojanje Splošnemu sodišču.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja trinajst razlogov.

Prvi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno razlagalo člen 70(4) Uredbe o EMR1 .

Drugi pritožbeni razlog: izpodbijana sodba temelji na napačni razlagi in uporabi člena 12 Delegirane uredbe 2015/632 .

Tretji pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno ocenilo upoštevnost člena 7 Delegirane uredbe 2017/23613 za razlago člena 12(2) Delegirane uredbe 2015/63.

Četrti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno razlagalo in uporabilo načelo neupravičene obogatitve.

Peti pritožbeni razlog: Splošno sodišče ni obravnavalo ugovora nezakonitosti, ki ga je pritožnica navedla v zvezi z določbo, ki se uporabi v obravnavani zadevi.

Šesti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je vračilo ex ante prispevkov s strani EOR iz naslova njegovega sklepa SRB/ES/SRF/2018/03 štelo za neupoštevno, in sicer kot preprosto prakso, čeprav so ti prispevki na podlagi teh določb zakonsko dolgovani.

Sedmi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno razlagalo člen 17 Delegirane uredbe 2015/63 in napačno ocenilo upoštevnost tega člena.

Osmi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno ocenilo pravno upoštevnost obstoja nepreklicnih zavez za plačilo.

Deveti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da ni obravnavalo tožbenih razlogov, ki jih je pritožnica navedla v zvezi z zahtevkom za vračilo salda prispevkov za leto 2015.

Deseti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je storilo napako pri uporabi načel pravne varnosti in varstva legitimnih pričakovanj.

Enajsti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo načelo sorazmernosti.

Dvanajsti pritožbeni razlog: izpodbijana sodba temelji na napačni uporabi načela nemo auditur.

Trinajsti pritožbeni razlog: izpodbijana sodba temelji na napačni uporabi obveznosti obrazložitve (člen 296 PDEU).

____________

1 Uredba (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL 2014, L 225, str. 1).

2 Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/63 z dne 21. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s predhodnimi prispevki v sheme za financiranje reševanja (UL 2015, L 11, str. 44).

3 Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2361 z dne 14. septembra 2017 o dokončnem sistemu prispevkov za upravne odhodke enotnega odbora za reševanje (UL 2017, L 337, str. 6).