Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Okrazhen sad Burgas (Bulgarien) den 31 mars 2021 – brottmål mot ”DELTA STROY 2003” EOOD

(Mål C-203/21)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Okrazhen sad Burgas

Part i det nationella målet

”DELTA STROY 2003” EOOD

Tolkningsfrågor

Ska artiklarna 4 och 5 i rambeslut 2005/212/RIF och artikel 49 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna tolkas så, att de tillåter en lagstiftning i en medlemsstat enligt vilken en nationell domstol, i ett sådant förfarande som det som är aktuellt i det nationella målet, kan ådöma en juridisk person en påföljd för ett konkret brott som ännu inte har fastställts på grund av att det är föremål för ett parallellt straffrättsligt förfarande som inte slutgiltigt har avslutats?

Ska artiklarna 4 och 5 i rambeslut 2005/212/RIF och artikel 49 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna tolkas så, att de tillåter en medlemsstats lagstiftning enligt vilken en nationell domstol, i ett sådant förfarande som det som är aktuellt i det nationella målet, kan ådöma en juridisk person en påföljd genom att fastställa detta straff till det belopp som motsvarar den vinning som skulle ha erhållits genom ett konkret brott som ännu inte har fastställts på grund av att det är föremål för ett parallellt straffrättsligt förfarande som ännu inte har avslutats?

____________