Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av College van Beroep voor het bedrijfsleven (Nederländerna) den 26 mars 2021 – R. en R. mot Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Mål C-189/21)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parter i det nationella målet

Klagande: R. en R.

Motpart: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tolkningsfrågor

Ska verksamhetskrav (SMR) 10 i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008(1 ), vari det hänvisas till artikel 55 första och andra meningen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG(2 ), tolkas så, att detta verksamhetskrav även omfattar en situation i vilken ett växtskyddsmedel används som i enlighet med den sistnämnda förordningen inte är godkänt i den berörda medlemsstaten?

____________

(1 )     EUT L 347, 2013, s. 549.

(2 )     EUT L 309, 2009, s. 1.