Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 29. marca 2021 – Staatssecretaris van Financiën, ďalší účastník konania: X

(vec C-194/21)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca v kasačnom konaní: Staatssecretaris van Financiën

Ďalší účastník konania: X

Prejudiciálne otázky

1.    Majú sa články 184 a 185 smernice o DPH z roku 20061 vykladať v tom zmysle, že zdaniteľná osoba, ktorá pri nadobudnutí tovaru alebo prijatí služby v platnej vnútroštátnej prekluzívnej lehote opomenula vykonať odpočítanie dane na vstupe (pôvodné odpočítanie dane) v súlade s ich použitím podliehajúcim dani, má právo uplatniť tento odpočet dane v rámci úpravy – pri neskoršom prvom použití tohto tovaru alebo tejto služby, ak sa skutočné použitie tohto tovaru v čase tejto úpravy zhoduje so zamýšľaným použitím?

2.    Má pre zodpovedanie prvej otázky význam skutočnosť, že nevykonanie pôvodného odpočítania dane nesúvisí s podvodom alebo zneužitím práva a ani nebolo preukázané poškodenie štátneho rozpočtu?

____________

1 Smernica Rady 2006/112//ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).