Language of document :

Решение на Съда (трети състав) от 15 март 2012 г. (преюдициално запитване от High Court of Ireland - Ирландия) - Phonographic Performance (Ireland) Ltd/Ирландия, Attorney General

(Дело C-162/10)

(Авторски права и сродните им права - Директива 2006/115/ЕО - Членове 8 и 10 - Понятия "ползвател" и "публично съобщаване" - Излъчване на звукозаписи чрез радио- и/или телевизионни приемници, поставени в хотелските стаи)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court of Ireland

Страни в главното производство

Ищец: Phonographic Performance (Ireland) Ltd

Ответници: Ирландия, Attorney General

Предмет

Преюдициално запитване - High Court of Ireland - Тълкуване на член 8, параграф 2 и на член 10, параграф 1, буква а) от Директива 2006/115/EО на Европейския парламент и Съвета от 12 декември 2006 година за правото на отдаване под наем и в заем, както и за някои права, [сродни на] авторското право в областта на интелектуалната собственост (кодифицирана версия) (ОВ L 376, стр. 28; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 3, стр. 14) - Излъчване по радио и публично съобщаване на звукозаписи - Право на артистите изпълнители и на продуцентите на еднократно справедливо възнаграждение - Понятия "ползвател" и "публично съобщаване" - Поставяне в хотелските стаи на радио- и/или телевизионни приемници, до които хотелиерът подава излъчван сигнал

Диспозитив

Хотелиер, който поставя в стаите на своите клиенти радио- и/или телевизионни приемници, до които подава излъчван сигнал, е "ползвател", който извършва "публично съобщаване" на излъчван звукозапис по смисъла на член 8, параграф 2 от Директива 2006/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за правото на отдаване под наем и в заем, както и за някои права, [сродни на] авторското право в областта на интелектуалната собственост.

Хотелиер, който поставя в стаите на своите клиенти радио- и/или телевизионни приемници, до които подава излъчван сигнал, по силата на член 8, параграф 2 от Директива 2006/115 е длъжен да заплати справедливо възнаграждение за възпроизвеждането на излъчван звукозапис в допълнение към възнаграждението, заплащано от радиотелевизионния оператор.

Хотелиер, който поставя в стаите на своите клиенти не радио- и/или телевизионни приемници, до които подава излъчван сигнал, а друго устройство и звукозаписи върху материален носител или в дигитална форма, които могат да се възпроизвеждат или слушат с помощта на устройството, е "ползвател", който извършва "публично съобщаване" на звукозапис по смисъла на член 8, параграф 2 от Директива 2006/115. Следователно той е длъжен да заплати "справедливо възнаграждение" по смисъла на тази разпоредба за излъчването на посочените звукозаписи.

Член 10, параграф 1, буква а) от Директива 2006/115, който предвижда ограничение на предвиденото в член 8, параграф 2 от тази директива право на справедливо възнаграждение, когато става въпрос за "лично използване", не допуска държавите членки да освободят хотелиера, който извършва "публично съобщаване" на звукозапис по смисъла на член 8, параграф 2 от посочената директива, от задължението да заплати такова възнаграждение.

____________

1 - ОВ C 161, 19.6.2010 г.