Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 15.3.2012 (High Court of Irelandin (Irlanti) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) - Phonographic Performance (Ireland) Ltd v. Irlanti ja Attorney General

(Asia C-162/10)

(Tekijänoikeudet ja lähioikeudet - Direktiivi 2006/115/EY - 8 ja 10 artikla - Käsitteet "käyttäjä" ja "yleisölle välittäminen" - Äänitteiden levittäminen hotellihuoneisiin laitettujen televisio- ja radiovastaanottimien avulla)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

High Court of Ireland

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Phonographic Performance (Ireland) Ltd

Vastaajat: Irlanti ja Attorney General

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö - High Court of Ireland - Vuokraus- ja lainausoikeuksista sekä tietyistä tekijänoikeuden lähioikeuksista henkisen omaisuuden alalla 12.12.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/115/EY (EUVL L 376, s. 28) 8 artiklan 2 kohdan ja 10 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkinta - Äänitteiden yleisradiointi ja yleisölle välittäminen - Esittäjien ja tuottajien oikeus kohtuulliseen kertakorvaukseen - "Käyttäjän" ja "yleisölle välittämisen" käsite - Sellaisten televisio- ja/tai radiovastaanottimien asentaminen hotellihuoneisiin, joihin hotellitoimintaa harjoittava yhtiö jakelee lähetyssignaalia

Tuomiolauselma

Hotellitoiminnan harjoittajaa, joka laittaa hotellihuoneisiinsa televisio- ja/tai radiovastaanottimia, joihin se jakelee yleisradioitua lähetyssignaalia, on pidettävä "käyttäjänä", joka "välittää yleisölle" yleisradioidun äänitteen vuokraus- ja lainausoikeuksista sekä tietyistä tekijänoikeuden lähioikeuksista henkisen omaisuuden alalla 12.12.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/115/EY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Hotellitoiminnan harjoittajan, joka on laittanut hotellihuoneisiinsa televisio- ja/tai radiovastaanottimia, joihin se jakelee yleisradioitua lähetyssignaalia, on maksettava yleisradioidun äänitteen levittämisestä direktiivin 2006/115 8 artiklan 2 kohdan nojalla kohtuullinen korvaus sen kohtuullisen korvauksen lisäksi, jonka lähetystoiminnan harjoittaja maksaa.

Hotellitoiminnan harjoittajaa, joka laittaa hotellihuoneisiinsa laitteita, jotka eivät ole televisio- tai radiovastaanottimia, joihin se jakelee yleisradioitua lähetyssignaalia, ja fyysisessä tai digitaalisessa muodossa olevia äänitteitä, joita voidaan soittaa tai kuunnella näiden laitteiden avulla, on pidettävä direktiivin 2006/115 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna käyttäjänä, joka välittää yleisölle äänitteen. Kyseisen hotellitoiminnan harjoittajan on siten maksettava tässä säännöksessä tarkoitettu kohtuullinen korvaus näiden äänitteiden välittämisestä.

Jäsenvaltiot eivät voi vapauttaa velvollisuudesta maksaa direktiivin 2006/115 8 artiklan 2 kohdassa säädettyä kohtuullista korvausta hotellitoiminnan harjoittajaa, joka välittää yleisölle äänitteen direktiivin 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla, direktiivin 10 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla, jossa säädetään rajoituksesta oikeuteen tästä korvauksesta, jos kyse on yksityisestä käytöstä.

____________

1 - EUVL C 161, 19.6.2010.