Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af High Court of Ireland den 7. april 2010 - Phonographic Performance (Ireland) Ltd mod Ireland og Attorney General

(Sag C-162/10)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

High Court of Ireland

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Phonographic Performance (Ireland) Ltd

Sagsøgt: Ireland and the Attorney General

Præjudicielle spørgsmål

i)    Er en hotelejer, som i hotelværelser stiller fjernsyns- og/eller radioapparater til rådighed, hvortil denne overfører et radio-/fjernsynssignal, en "bruger", som foretager "kommunikation til offentligheden" af et fonogram, der kan afspilles i en radio-/fjernsynsudsendelse som omhandlet i artikel 8, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets kodificerede direktiv 2006/115/EF 1 af 12. december 2006?

ii)    Hvis spørgsmål i) besvares bekræftende, medfører artikel 8, stk. 2, i direktiv 2006/115/EF da, at medlemsstaterne har pligt til at tillægge ophavsmanden ret til et rimeligt vederlag fra hotelejeren ud over det rimelige vederlag fra radio-/fjernsynsvirksomheden for afspilningen af fonogrammet?

iii)    Hvis spørgsmål i) besvares bekræftende, giver artikel 10 i direktiv 2006/115/EF da medlemsstaterne mulighed for at undtage hotelejere fra forpligtelsen til at betale "et rimeligt, samlet vederlag" med den begrundelse, at der er tale om "privat brug" som omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra a)?

iv)    Er en hotelejer, som i et hotelværelse stiller apparater (bortset fra fjernsyn og radio) og fonogrammer i fysisk eller digital form til rådighed, som kan afspilles eller høres ved hjælp af disse apparater, en "bruger", som foretager "kommunikation til offentligheden" af fonogrammerne i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 2, i direktiv 2006/115/EF?

v)    Hvis spørgsmål iv) besvares bekræftende, giver artikel 10 i direktiv 2006/115/EF da medlemsstaterne mulighed for at undtage hotelejere fra forpligtelsen til at betale "et rimeligt, samlet vederlag" med den begrundelse, at der er tale om "privat brug" som omhandlet i artikel 10, stk. 1, litra a) i direktiv 2006/115/EF?

____________

1 - Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/115/EF af 12.12.2006 om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse andre ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med intellektuel ejendomsret (kodificeret udgave) (EUT L 376, s. 28).