Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Ireland w dniu 7 kwietnia 2010 r. - Phonographic Performance (Ireland) Ltd przeciwko Irlandii i Attorney General

(Sprawa C-162/10)

Język postępowania: angielski

Sąd krajowy

High Court of Ireland

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Phonographic Performance (Ireland) Ltd

Strona pozwana: Irlandia i Attorney General

Pytania prejudycjalne

i)    Czy osoba prowadząca hotel, umieszczająca w pokojach hotelowych odbiorniki telewizyjne lub radiowe za pośrednictwem których nadawany jest sygnał, jest "użytkownikiem" "odtwarzającym publicznie" fonogram, który może być nadawany w rozumieniu art. 8 ust. 2 ujednoliconej dyrektywy 2006/115/WE1 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r.?

ii)    W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie przedstawione w pkt i), czy art. 8 ust. 2 dyrektywy 2006/115/WE zobowiązuje państwa członkowskie do ustanowienia prawa do zapłaty godziwego wynagrodzenia przez osobę prowadzącą hotel, oprócz wynagrodzenia wypłacanego przez nadawcę za odtwarzanie fonogramu?

iii)    W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie przedstawione w pkt i), czy art. 10 dyrektywy 2006/115/WE umożliwia państwom członkowskim zwolnienie osób prowadzących hotele z obowiązku zapłaty "jednorazowego i godziwego wynagrodzenia" z tytułu użytku prywatnego w rozumieniu art. 10 ust. 1 lit. a)?

iv)    Czy osoba prowadząca hotel umieszczająca w pokojach hotelowych fonogramy w formie analogowej lub cyfrowej i urządzenia (inne niż odbiorniki telewizyjne lub radiowe), za pośrednictwem których mogą być odtwarzane lub odsłuchiwane te fonogramy jest "użytkownikiem" "odtwarzającym publicznie" fonogram w rozumieniu art. 8 ust. 2 dyrektywy 2006/115/WE?

v)    W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie przedstawione w pkt iv), czy art. 10 dyrektywy 2006/115/WE umożliwia państwom członkowskim zwolnienie osób prowadzących hotele z obowiązku zapłacenia "jednorazowego i godziwego wynagrodzenia" z tytułu "użytku prywatnego" w rozumieniu art. 10 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2006/115/WE?

____________

1 - Dyrektywa 2006/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej (wersja ujednolicona) Dz.U. L 376, s. 28