Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Ireland 7. apríla 2010 - Phonographic Performance (Ireland) Ltd/Írsko a Attorney General

(vec C-162/10)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Ireland

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Phonographic Performance (Ireland) Ltd

Žalovaní: Írsko a Attorney General

Prejudiciálne otázky

i)    Je prevádzkovateľ hotela, ktorý poskytuje v izbách televízne alebo rozhlasové prijímače, do ktorých prenáša vysielaný signál, "používateľom", ktorý uskutočňuje "verejné šírenie" zvukového záznamu, ktorý môže byť súčasťou vysielania, na účely článku 8 ods. 2 kodifikovanej smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES1 z 12. decembra 2006?

ii)    Ak je odpoveď na otázku v bode i) kladná, ukladá článok 8 ods. 2 smernice 2006/115/ES členským štátom povinnosť priznať právo na primeranú odmenu od prevádzkovateľa hotela popri primeranej odmene od vysielateľa za prehrávanie zvukového záznamu?

iii)    Ak je odpoveď na otázku v bode i) kladná, umožňuje článok 10 smernice 2006/115/ES členským štátom, aby oslobodili prevádzkovateľov hotelov od povinnosti platiť "jedinú primeranú odmenu" na základe "súkromného použitia" v zmysle článku 10 ods. 1 písm. a)?

iv)    Je prevádzkovateľ hotela, ktorý poskytuje v hotelovej izbe prístroj (okrem televízneho alebo rozhlasového prijímača) a zvukové záznamy vo fyzickej alebo digitálnej forme, ktoré možno prehrávať na tomto prístroji alebo počúvať z tohto prístroja, "používateľom", ktorý uskutočňuje "verejné šírenie" zvukových záznamov v zmysle článku 8 ods. 2 smernice 2006/115/ES?

v)    Ak je odpoveď na otázku v bode iv) kladná, umožňuje článok 10 smernice 2006/115/ES členským štátom, aby oslobodili prevádzkovateľov hotelov od povinnosti platiť "jedinú primeranú odmenu" na základe "súkromného použitia" v zmysle článku 10 ods. 1 písm. a) smernice 2006/115/ES?

____________

1 - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva (kodifikované znenie) Ú. v. EÚ L 376, s. 28.