Language of document :

Жалба, подадена на 17 септември 2013 г. — ZZ/REA

(Дело F-88/13)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: F. Frabetti, avocat)

Ответник: Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA)

Предмет на производството

Отмяна на решението за отхвърляне на молбата на жалбоподателя относно третиране на майка му като дете на издръжка съгласно член 2, параграф 4 от приложение VII към Правилника.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението на PMO.l, съобщено на 28 ноември 2012 г., с което се отхвърля молбата на жалбоподателя от 20 юли 2012 г. относно третиране на майка му като дете на издръжка съгласно член 2, параграф 4 от приложение VII към Правилника, за периода от 1 ноември 2012 г. до 31 октомври 2013 г.,

да се присъди на жалбоподателя обезщетение в размер от 1 000 EUR, съответно изменено и/или увеличено, за поправяне на причинените му неимуществени вреди поради обидния и оскърбителен характер на решенията за отхвърляне на неговата молба и на административната му жалба.да се осъди Агенцията да заплати съдебните разноски.