Language of document : ECLI:EU:F:2013:147

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKE ELNÖKÉNEK VÉGZÉSE

2013. október 2.

F‑87/13. R. sz. ügy

Philippe Colart

kontra

Európai Parlament

„Közszolgálat – Az ideiglenes intézkedések meghozatalával kapcsolatos eljárás – Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – Sürgősség – Az érdekek mérlegelése – A személyzeti bizottság megválasztása – A szakszervezet végrehajtó bizottsága – A szakszervezet rendelkezésére bocsátott elektronikus postafiókhoz való hozzáférési jogosultságok a választási időszak alatt”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke értelmében alkalmazandó EUMSZ 278. cikk és EAK 157. cikk, valamint az EUMSZ 279. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben a felperesek azt kérik, hogy a Közszolgálati Törvényszék „kötelezze az Európai Parlament főtitkárát a [Szolidaritás az Európai Uniós Alkalmazottak és Tisztviselők Számára (Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens; a továbbiakban: SAFE)] szakszervezet részére [a Parlament által] rendelkezésre bocsátott [elektronikus postafiók] ideiglenes lezárására”.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a Ph. Colart, J‑M. Bras, S. Corthout, D. Decoutere, G. Dony, L. Garzone, G. Manzella és Ph. Vienne, valamint Y. Kemmerling‑Linssen által benyújtott keresetet elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék a költségekről jelenleg nem határoz.

Összefoglaló

1.      Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – A végrehajtás felfüggesztése – Ideiglenes intézkedések – Elfogadhatósági feltételek – Az alapkereset prima facie elfogadhatósága

(EUMSZ 278. és EUMSZ 279. cikk)

2.      Tisztviselői kereset – Az eljáráshoz fűződő érdek – Szakszervezet vagy szakmai szervezet tagjának az említett szervezet által védett közös érdeket sértő intézkedéssel szemben indított keresete – Eljáráshoz fűződő érdek, amely kizárólag a szervezet tagjainak a szervezkedési joguk rendes gyakorlásától való megfosztása esetén áll fenn

(Személyzeti szabályzat, 24b. cikk, 90. és 91. cikk)

3.      Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – Ideiglenes intézkedések – Az elrendelés feltételei – Súlyos és helyrehozhatatlan kár – Az ügyben szereplő érdekek összességének mérlegelése – Az intézmény által a szakszervezet vagy szakmai szervezet rendelkezésére bocsátott elektronikus postafiók ideiglenes lezárása iránti kérelem – Olyan intézkedés elrendelése, amely nem teszi lehetővé a személyzeti bizottság megválasztására irányuló eljárás megfelelő lefolytatását – Elutasítás

(EUMSZ 279. cikk; a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 104. cikk 2. §)

1.      Az alapkereset elfogadhatósága főszabály szerint nem vizsgálandó az ideiglenes intézkedés iránti eljárás során, hanem arról az említett kereset vizsgálata keretében kell határozni, kivéve, ha ez a kereset első látásra nyilvánvalóan elfogadhatatlannak tűnik. Az ideiglenes intézkedés iránti eljárás szakaszában az elfogadhatóságról történő határozathozatal – amennyiben az elfogadhatóság prima facie nincs teljesen kizárva –, előre meghatározná a Közszolgálati Törvényszék alapügyben hozandó határozatát.

(lásd a 13. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑196/98. R. sz., Peña Abizanda és társai kontra Bizottság ügyben 1999. február 4‑én hozott végzésének 10. pontja, és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat;

a Közszolgálati Törvényszék F‑120/06. R. sz., Dálnoky kontra Bizottság ügyben 2006. december 14‑én hozott végzésének 41. pontja; F‑51/11. R. sz., Pachtitis kontra Bizottság ügyben 2011. szeptember 8‑án hozott végzésének 17. pontja.

2.      A tisztviselőnek vagy alkalmazottnak főszabály szerint érdeke fűződik a számára sérelmet okozó aktussal, azaz az olyan intézkedéssel szembeni eljáráshoz, amelynek kötelező joghatásai a felperes érdekeit közvetlenül és azonnal érinthetik, jelentősen módosítva annak jogi helyzetét.. A személyzeti szabályzat 24b. cikke által védett egyesülési szabadság terén az ilyen érdek olyan intézkedéssel szemben állna fenn, amely e tisztviselőt vagy alkalmazottat a szervezkedési jog egyéni gyakorlásában közvetlenül érinti, és amely az intézmény és a tisztviselő között fennálló egyedi munkaviszony körébe tartozik. Másként fogalmazva, azon tisztviselőnek vagy alkalmazottnak, aki valamely szakszervezet vagy szakmai szervezet tagja vagy képviselője, nem fűződhet érdeke az olyan aktussal vagy intézkedéssel szembeni eljáráshoz, amely – őt közvetlenül vagy személyesen nem érintve – csak a szakszervezet vagy szakmai szervezet által, annak az intézményhez fűződő viszonya keretében védett közös érdeket érinti. Az egyénileg fellépő tisztviselők vagy alkalmazottak csak abban az esetben hivatkozhatnak az ilyen intézkedéssel szembeni eljáráshoz fűződő érdekre, ha a szakszervezetnek vagy szakmai szervezetnek a szóban forgó intézkedésből fakadó sérelmét a hatásainak jelentőségére figyelemmel olyannak lehet tekinteni, mint amely megfosztja e szervezet tagjait a szervezkedési jogaik rendes gyakorlásának lehetőségétől. A tisztviselő vagy alkalmazott csak ebben az egy esetben kérelmezheti hatékonyan az olyan ideiglenes intézkedés meghozatalát, amelynek hatása az ő – mint a szóban forgó intézkedés által érintett szakszervezet vagy szakmai szervezet tagja vagy képviselője – közvetlen és személyes érdekeit érintő kártól vagy kár súlyosbodásától óvja meg őt.

(lásd a 18. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság C‑373/04. P. sz., Bizottság kontra Alvarez Moreno ügyben 2006. január 10‑én hozott ítéletének 42. pontja és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat;

az Európai Unió Törvényszéke T‑199/11. P. sz., 2012. december 13‑án hozott ítéletének végzésének Strack kontra Bizottság ügyben 127. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑137/07. sz., Sergio és társai kontra Bizottság ügyben 2009. május 6‑án hozott ítéletének 51. és 52. pontja; F‑124/10. sz., Labiri kontra CESE ügyben 2013. február 26‑án hozott ítéletének 42. pontja;


3.      Az ideiglenes intézkedések iránti kérelem keretében az ideiglenes intézkedésről határozó bírónak – aki előtt súlyos és helyrehozhatatlan kár bekövetkezésének kockázatára hivatkoznak – minden esetben mérlegelnie kell a különböző fennálló érdekeket. Az intézmény által a szakszervezet vagy szakmai szervezet rendelkezésére bocsátott elektronikus postafiók ideiglenes lezárása iránti kérelem e szervezetet az annak nevében megnyilvánulni és eljárni jogosult személyeket beazonosító határozat meghozataláig az egyik lényeges kommunikációs eszközétől foszthatja meg. Az ilyen szakszervezetet a többiekhez képest gyengítheti, valamint nem tenné lehetővé az intézmény számára az említett eljárás megfelelő, pártatlanságot és a személyi állományának különböző szakszervezetei vagy szakmai szervezetei számára egyenlő bánásmódot biztosító lebonyolításában. Az ilyen ideiglenes intézkedés tehát a választási eljárásra gyakorolt hatására tekintettel alkalmas arra, hogy kötelezettségeinek teljesítésében akadályozza a személyzeti bizottság megválasztására irányuló eljárás szabályszerűségét és ellenőrzését biztosító intézményt.

(lásd a 36. és 37. pontot)