Language of document : ECLI:EU:F:2014:113

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ
(druga izba)

z dnia 22 maja 2014 r.

Sprawa F‑89/13

Luigi Marcuccio

przeciwko

Komisji Europejskiej

Artykuł 32 §1 regulaminu postępowania – Niezgodność z prawidłowym administrowaniem wymiarem sprawiedliwości – Wykluczenie przedstawiciela strony z postępowania

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a.

Orzeczenie:      A zostaje wykluczony z postępowania, zgodnie z art. 32 § 1 regulaminu postępowania. Odpis niniejszego postanowienia zostaje przekazany hiszpańskim i włoskim właściwym organom, którym podlega A.

Streszczenie

Postępowanie sądowe – Reprezentacja stron – Wykluczenie przedstawiciela strony z postępowania

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 32 § 1)

Zachowanie adwokata reprezentującego stronę przed sądami Unii, polegające na wnoszeniu skarg opierających się na okolicznościach analogicznych do okoliczności stanowiących podstawę poprzednich skarg, które zostały oddalone jako oczywiście bezzasadne lub odrzucone jako oczywiście niedopuszczalne, albo opierających się na tych samych zarzutach objawiających skłonność wspomnianej strony do obierania notorycznie i bez róznicy drogi sądowej, można uznać za niezgodne z wymogami prawidłowego administrowania wymiarem sprawiedliwości.

Jest tak, w wypadku gdy poprzez takie zachowanie adwokat ten w sposób nieprzemyślany przyczynia się do podtrzymywania pieniactwa danej strony, które, biorąc pod uwagę szczególnie wysoką liczbę skarg wnoszonych do sądów Unii, która to liczba nie mogła umknąć w niniejszej sprawie uwadze adwokata dochowującego zwykłej staranności, okazało się szczególnie szkodzące prawidłowemu administrowaniu wymiarem sprawiedliwości.

W szczególności, skoro pod pozwami składanymi w poprzednich sprawach podpisywał się poprzedni adwokat, przedstawiciel strony skarżącej po prostu ograniczył się do skopiowania całych fragmentów z pism swojego poprzednika, a w ten sposób nie odgrywał w pełni swej roli doradcy, zapobiegającego sytuacji, w której skarżący składa powtarzające się i zbędne skargi.

W tych okolicznościach należy zastosować art. 32 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej i wykluczyć przedstawiciela prawnego z postępowania. To wykluczenie zobowiązuje zainteresowanego do zmiany przedstawiciela prawnego, lecz w żaden sposób nie wpływa na ocenę, jakiej Sąd do spraw Służby Publicznej dokona w przedmiocie istoty sprawy, którą w dalszym ciągu będzie rozpoznawał, dopóki wspomniana strona od niej nie odstąpi.

(zob. pkt 12, 19, 20, 24, 26)