Language of document :

Преюдициално запитване от Obersten Gerichtshof (Австрия), постъпило на 10 януари 2018 г. — Eva Glawischnig-Piesczek/Facebook Ireland Limited

(Дело C-18/18)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberster Gerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Eva Glawischnig-Piesczek

Ответник: Facebook Ireland Limited

Преюдициални въпроси

Допуска ли по принцип член 15, параграф 1 от Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 година за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (наричана по-нататък „Директива за електронната търговия“)1 налагане на някое от по-нататък посочените задължения на доставчик на хостинг услуги, който не е премахнал незабавно незаконна информация, при положение че той не е премахнал не само тази незаконна информация по смисъла на член 14, параграф 1, буква а) от директивата, но и друга идентично формулирана информация:

а) в целия свят?

б) в съответната държава членка?

в) относно съответния ползвател в целия свят?

г) относно съответния ползвател в съответната държава членка?

При отрицателен отговор на първия въпрос, това отнася ли се и за подобна по смисъл информация?

Отнася ли се това и за подобна по смисъл информация веднага щом операторът е узнал това обстоятелство?

____________

1 ОВ L 178, 2000 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 29, стр. 257