Language of document :

Žaloba podaná 4. marca 2021 – Európsky parlament/Európska komisia

(vec C-137/21)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Európsky parlament (v zastúpení: P. López-Carceller, J. Rodrigues, S. Alonso de León, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia

Žalobca navrhuje, aby Súdny dvor:

rozhodol, že Komisia porušila Zmluvu tým, že neprijala delegovaný akt podľa článku 7 písm. f) nariadenia 2018/18061 ,

uložil Európskej komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojich návrhov žalobca uvádza jediný žalobný dôvod, a to porušenie Zmlúv.

Podľa Parlamentu mala Komisia povinnosť prijať delegovaný akt podľa článku 7 písm. f) nariadenia 2018/1806. Uznesením z 22. októbra 2020 Parlament vyzval Komisiu, aby predmetný akt prijala. Keďže Komisia neprijala delegovaný akt do 22. decembra 2020, Parlament sa rozhodol podať žalobu na nečinnosť podľa článku 265 ZFEÚ.

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1806 zo 14. novembra 2018 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Ú. v. EÚ L 303, 2018, s. 39).