Language of document :

6. juulil 2020 esitatud hagi – KY versus Euroopa Liidu Kohus

(kohtuasi T-433/20)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: KY (esindaja: advokaat J.-N. Louis)

Kostja: Euroopa Liidu Kohus

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada 17. septembri 2019. aasta vaikimisi tehtud otsus, mis kinnitati sama aasta 10. oktoobri sõnaselge otsusega, ja millega jäeti rahuldamata taotlus tagastada see ümber arvestamata osa pensioniõigustest, mille hageja oli omandanud enne teenistusse asumist ja mis kanti üle Euroopa Liidu pensioniskeemi;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kaks väidet.

Esimene väide käsitleb hoolsuskohustuse rikkumist. Sellega seoses väidab hageja, et liidu institutsioonil lasuva hoolsuskohustuse kohaselt ei ole see institutsioon kohustatud ametnikku teavitama mitte ainult elatismiinimumi reeglist ja selle mõjust pensioni arvutamisele, vaid ka võimalusest viivitada tema pensioniõiguste üleviimisega kuni tema tegelike pensioniõiguste tekkimiseni.

Teine väide käsitleb alusetut rikastumist. Hageja leiab, et selle osa liidu pensioniskeemi üle kantud riigisiseste pensioniõiguste, mida ei võetud pensioniõiguste määramisel arvesse, tagastamisest keeldumine võib tuua kaasa põhjendamatu omastamise ning seega liidu alusetu rikastumise, ning ühtlasi ka asjaomase ametniku ebaõiglase vaesumise.

____________