Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 6 lipca 2020 r. – KY / Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

(Sprawa T-433/20)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: KY (przedstawiciel: adwokat J.-N. Louis)

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji odmownej z dnia 17 września 2019 r., potwierdzonej wyraźną decyzją z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wniosku o zwrot niezaliczonej do lat służby uprawniających do emerytury części uprawnień emerytalnych nabytych przez skarżącą przed rozpoczęciem służby, przeniesionych do systemu emerytalnego Unii Europejskiej;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty.

Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia obowiązku dbałości. Skarżąca podnosi w tym względzie, że zgodnie z ciążącym na instytucji Unii obowiązkiem dbałości ta ma obowiązek poinformować urzędnika nie tylko o zasadzie minimum socjalnego i jej wpływie na wyliczenie emerytury, lecz również o możliwości odroczenia przeniesienia uprawnień emerytalnych do czasu faktycznego rozpoczęcia pobierania świadczeń emerytalnych.

Zarzut drugi, dotyczący bezpodstawnego wzbogacenia. Skarżąca uważa, że odmowa zwrotu części krajowych uprawnień emerytalnych przeniesionych do systemu emerytalnego Unii, które nie podlegają zaliczeniu przy ustalaniu uprawnień emerytalnych, może prowadzić do nieuzasadnionego przywłaszczenia, a więc do bezpodstawnego wzbogacenia Unii, a także niesłusznego zubożenia danego urzędnika.

____________