Language of document :

Решение на Съда (втори състав) от 20 юни 2013 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof - Австрия) — Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr / Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz

(Дело C-219/12)1

(Шеста директива ДДС — Член 4, параграфи 1 и 2 — Понятие за икономическа дейност — Приспадане на данъка, платен за получена доставка — Експлоатация на фотоволтаична инсталация, монтирана на покрива на частна жилищна постройка — Доставка към мрежата — Възнаграждение — Производство на електричество, по-малко от потребяваното количество)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

Ответник: Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz

в присъствието на: Thomas Fuchs

Предмет

Преюдициално запитване — Verwaltungsgerichtshof — Тълкуване на член 4 от Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 година относно хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно данъците върху оборота — обща система на данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа (ОВ L 145, стр. 1) — Понятие за „икономическа дейност“ — Фотоволтаична инсталация без собствени възможности за акумулиране на електрическата енергия, монтирана в близост до частно жилище — Продажба на произведената електрическа енергия на дадено дружество, което доставя обратно до това жилище електрическата енергия, от която домакинството се нуждае — Производство на електрическа енергия, което в дългосрочен план е по-малко от потребяваното количество електрическа енергия

Диспозитив

Член 4, параграфи 1 и 2 от Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 година относно хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно данъците върху оборота — обща система на данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа, изменена с Директива 95/7/ЕО на Съвета от 10 април 1995 г., трябва да се тълкува в смисъл, че експлоатацията на фотоволтаична инсталация, разположена върху или в близост до жилищна постройка и разработена така, че количеството произведена електроенергия, от една страна, е винаги по-малко от количеството електроенергия, която се потребява за нуждите на домакинството на експлоатиращия тази инсталация, и от друга страна, захранва мрежата срещу получаването на редовен приход, попада в обхвата на понятието „икономическа дейност“ по смисъла на този член.

____________

1 ОВ C 11.08.2012 г.