Language of document :

Domstolens dom (Anden Afdeling) af 20. juni 2013 – Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr mod Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgerichtshof – Østrig)

(Sag C-219/12) 1

(Sjette momsdirektiv – artikel 4, stk. 1 og 2 – begrebet »økonomisk virksomhed« – fradrag for indgående afgift – drift af et solcelleanlæg placeret på taget af en beboelsesejendom – levering til nettet – betaling – elektricitetsproduktion, som er mindre end forbruget)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Verwaltungsgerichtshof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

Sagsøgt: Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz

Procesdeltager: Thomas Fuchs

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse – Verwaltungsgerichtshof – fortolkning af artikel 4 i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (EFT L 145, s. 1) – begrebet »økonomiske virksomhed« – installation af et solcelleanlæg til produktion af el ved en privatbolig uden oplagringsmulighed – salg af den producerede energi til et selskab, som leverer denne bolig den energi, som den har behov for – energiproduktionen på lang sigt lavere end forbruget

Konklusion

Artikel 4, stk. 1 og 2, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, som ændret ved Rådets direktiv 95/7/EF af 10. april 1995, skal fortolkes således, at driften af et solcelleanlæg, som er placeret på eller i nærheden af en beboelsesejendom, og som er udformet således, at mængden af produceret elektricitet for det første altid er mindre end den samlede mængde elektricitet, som operatøren forbruger privat, og for det andet leveres til nettet mod indtægter af en vis varig karakter, er omfattet af begrebet »økonomisk aktivitet« som omhandlet i denne artikel.

____________

1 EUT C 243 af 11.8.2012.