Language of document : ECLI:EU:C:2013:413

Kohtuasi C‑219/12

Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr

versus

Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgerichtshof)

Kuues käibemaksudirektiiv – Artikli 4 lõiked 1 ja 2 – Mõiste „majandustegevus” – Sisendkäibemaksu mahaarvamine – Eramu katusele paigaldatud fotogalvaanilise seadme kasutamine – Tarnimine põhivõrku – Tasu – Tarbimiseks vajaminevast väiksema energiahulga tootmine

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu otsus (teine koda), 20. juuni 2013

Maksualaste õigusaktide ühtlustamine – Ühine käibemaksusüsteem – Maksukohustuslased – Majandustegevus – Mõiste – Eramu katusele paigaldatud fotogalvaanilise seadme kasutamine, mis võimaldab elektrienergia tarnimist põhivõrku kestva tulu eest – Hõlmamine

(Nõukogu direktiiv 77/388, artikli 4 lõiked 1 ja 2)

Kuuenda direktiivi 77/388 kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 4 lõikeid 1 ja 2 tuleb tõlgendada nii, et kui kasutatakse eramu katusele või selle kõrvale paigaldatud fotogalvaanilist seadet, mis on sellise tehnilise lahendusega, et esiteks on toodetud elektrienergia kogus alati väiksem seadme kasutaja eratarbimiseks kuluvast kogu elektrienergia kogusest ja teiseks tarnitakse toodetud elektrienergia võrku tasu eest, mis kujutab endast kestvat tulu, kuulub see „majandustegevuse” mõiste alla selle artikli mõttes.

(vt punkt 37 ja resolutsioon)