Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. ožujka 2016. uputio High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Ujedinjena Kraljevina) – Toufik Lounes protiv Secretary of State for the Home Department

(predmet C-165/16)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Toufik Lounes

Tuženik: Secretary of State for the Home Department

Prethodna pitanja

U slučaju španjolskog državljanina i građanina Unije koji:

se preseli u Ujedinjenu Kraljevinu, u izvršavanju prava na slobodno kretanje na temelju Direktive 2004/38/EZ1 ; i

boravi u Ujedinjenoj Kraljevini u izvršavanju prava na temelju članka 7. ili članka 16. Direktive 2004/38/EZ; i

naknadno stekne britansko državljanstvo, koje zadrži uz svoje španjolsko državljanstvo, kao osoba s dvojnim državljanstvom; i

nekoliko godina nakon stjecanja britanskog državljanstva, sklopi brak s državljaninom treće države s kojim boravi u Ujedinjenoj Kraljevini;

jesu li i ta osoba i njezin bračni drug oboje nositelji prava koje proizlazi iz Direktive 2004/38/EZ, u smislu članka 3. stavka 1., dok ona boravi u Ujedinjenoj Kraljevini, i ima i španjolsko i britansko državljanstvo?

____________

1 Direktiva 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište [boravak] na području države članice, kojom se izmjenjuje Uredba (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktive 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ

SL L 158, str. 77. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 42.)