Language of document :

Žaloba podaná dne 4. června 2018 – Rubycon a Rubycon Holdings v. Komise

(Věc T-344/18)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Rubycon Corp. (Ina City, Japonsko) a Rubycon Holdings Co. Ltd (Ina City) (zástupci: J. Rivas Andrés, A. Federle a M. Relange, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhují, aby Tribunál:

zrušil rozhodnutí Komise C(2018) 1768 final ze dne 21. března 2018 v řízení podle článku 101 SFEU a článku  53 Dohody o EHP (Věc AT.40136 - Capacitors) v rozsahu, v němž se týká Rubycon, zejména čl. 1 písm. h) čl. 2 písm. k), čl. 2 odst. 1 a článek 4;

rozhodl o podstatném snížení pokuty uložené Rubycon podle článku 2 napadeného rozhodnutí na úroveň, která není diskriminující a z důvodu ocenění výjimečné míry spolupráce Rubycon;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení vynaložených žalobkyněmi.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládají žalobkyně dva žalobní důvody.

První žalobní důvod vycházející ze skutečnosti, že napadené rozhodnutí je stiženo nesprávným právním posouzení, když Komise odmítla poskytnout Rubycon podle bodu 26 Oznámení Komise o ochraně před pokutami a snížení pokut v případech kartelů1 výhodu „částečné imunity“ z důvodu zvýšené závažnosti protiprávního jednání.

Druhý žalobní důvod vycházející ze skutečnosti, že napadeného rozhodnutí není dostatečně odůvodněno a je stiženo nesprávným právním posouzení, které spočívá v konstatování Komise o tom, že se neodchýlí od Pokynů pro výpočet pokut uložených podle čl. 23 odst. 2 písm. a) nařízení č. 1/20032 a Rubycon nepřizná dodatečné snížení pokuty, což je v rozporu s unijními právními zásadami proporcionality a rovného zacházení a se zásadou individualizace sankcí.

____________

1 Oznámení Komise o ochraně před pokutami a snížení pokut v případech kartelů (Úř. věst. C 298, 8.12.2006, s. 17).

2 Pokyny pro výpočet pokut uložených podle čl. 23 odst. 2 písm. a) nařízení č. 1/2003 (Úř. věst. 2006, C 210, s. 2).