Language of document :

4. juunil 2018 esitatud hagi – Rubycon ja Rubycon Holdings versus komisjon

(kohtuasi T-344/18)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Rubycon Corp. (Ina City, Jaapan) ja Rubycon Holdings Co. Ltd (Ina City) (esindajad: advokaadid J. Rivas Andrés, A. Federle ja M. Relange)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hagejad paluvad Üldkohtul:

tühistada komisjoni 21. märtsi 2018. aasta otsus C(2018) 1768 (final) ELTL artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 kohase menetluse kohta (Juhtum AT.40136 – Kondensaatorid) selles osas, mis puudutab Rubyconi, eriti artikli 1 punkt h, artikli 2 punkt k, artikli 2 punkt l ja artikkel 4;

määrata Rubyconile vaidlustatud otsuse artikliga 2 määratud trahvisumma oluline vähendamine sellisel määral, mis ei ole diskrimineeriv ja millega Rubyconile kompenseeritakse see, et ta tegi erakordsel tasemel koostööd;

mõista hagejate kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitavad hagejad kaks väidet.

Esimene väide, et vaidlustatud otsuses on rikutud õigusnormi, kuna komisjon keeldus andmast Rubyconile osalist kaitset trahvi eest vastavalt komisjoni teatise, mis käsitleb kaitset trahvide eest ja trahvide vähendamist kartellide puhul,1 punktile 26 rikkumise raskusastme suurendamise tõttu.

Teine väide, et vaidlustatud otsust ei ole piisavalt põhjendatud ning sellega on rikutud õigusnormi, kuna komisjon on teinud järelduse, et ta ei kaldu kõrvale suunistest trahvide arvutamise meetodi kohta, mis on kehtestatud määruse nr 1/20032 artikli 23 lõike 2 punktiga a, ja ei vähenda Rubyconi trahvi täiendavalt, rikkudes EL õiguse proportsionaalsuse ja võrdse kohtlemise põhimõtteid ning karistuste individuaalsuse põhimõtet.

____________

1 Komisjoni teatis, mis käsitleb kaitset trahvide eest ja trahvide vähendamist kartellide puhul (ELT 2006, C 298, lk 17).

2 Suunised määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 23 lõike 2 punkti a kohaselt määratavate trahvide arvutamise meetodi kohta (ELT 2006, C 210, lk 2).