Language of document :

Prasība, kas celta 2018. gada 4. jūnijā – Rubycon un Rubycon Holdings/Komisija

(Lieta T-344/18)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: Rubycon Corp. (Ina City, Japāna) un Rubycon Holdings Co. Ltd (Ina City) (pārstāvji: J. Rivas Andrés, A. Federle un M. Relange, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasījumi

Prasītāju prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt Komisijas Lēmumu C(2018) 1768 final (2018. gada 21. marts) par LESD 101. panta un EEZ līguma 53. panta piemērošanas procedūru Lietā AT.40136 – Kondensatori –, ciktāl tas attiecas uz Rubycon, un it īpaši tā 1. panta h) punktu, 2. panta k) punktu, 2. panta 1) punktu un 4. pantu;

piespriest Rubycon saskaņā ar apstrīdētā lēmuma 2. pantu uzliktā naudas soda ievērojamu samazinājumu tādā līmenī, ka tas nav diskriminējošs un atlīdzina Rubycon par tās ciešo sadarbības līmeni;

piespriest Komisijai atlīdzināt prasītāju tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājas izvirza divus pamatus.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētajā lēmumā ir pieļauta kļūda tiesību piemērošanā attiecībā uz Komisijas atteikumu piešķirt Rubycon “daļēju imunitāti” saskaņā ar Komisijas Paziņojuma par atbrīvojumu no sodanaudas [naudas soda] un sodanaudas [naudas soda] samazināšanu karteļu [aizliegtu vienošanos] gadījumos 1 26. pantu par lielāka smaguma pārkāpumu.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētais lēmums nav pietiekami pamatots un ir pieļauta kļūda tiesību piemērošanā attiecībā uz Komisijas secinājumu neatkāpties no Pamatnostādnēm naudas soda aprēķināšanai, piemērojot Regulas Nr. 1/2003 23. panta 2. punkta a) apakšpunktu 2 , un nepiešķirt Rubycon papildu naudas soda samazinājumu, pārkāpjot ES tiesību aktu samērīguma un vienlīdzīgas attieksmes principus, kā arī sodu individualizācijas principu.

____________

1 Komisijas Paziņojums par atbrīvojumu no sodanaudas [naudas soda] un sodanaudas [naudas soda] samazināšanu karteļu [aizliegtu vienošanos] gadījumos ( OV 2006, C 298, 17. lpp.).

2 Pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai, piemērojot Regulas Nr. 1/2003 23. panta 2. punkta a) apakšpunktu (OV 2006, C 210, 2. lpp.).