Language of document :

Acțiune introdusă la 4 iunie 2018 – Rubycon and Rubycon Holdings/Comisia

(Cauza T-344/18)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamante: Rubycon Corp. (Ina City, Japonia) și Rubycon Holdings Co. Ltd (Ina City) (reprezentanți: J. Rivas Andrés, A. Federle și M. Relange, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamantele solicită Tribunalului:

anularea Deciziei C(2018) 1768 final a Comisiei din 21 martie 2018 privind o procedură în temeiul articolului 101 TFUE și al articolului 53 din Acordul privind SEE în cauza AT.40136 – Condensatoare – în măsura în care se referă la Rubycon, în special a articolului 1 litera (h), a articolului 2 litera (k), a articolului 2 alineatul (l) și a articolului 4;

dispunerea unei reduceri substanțiale a amenzii impuse Rubycon în temeiul articolului 2 din decizia atacată la un nivel care nu este discriminatoriu și recompensarea nivelului excepțional de cooperare al Rubycon;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată efectuate de reclamante.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantele invocă două motive.

Primul motiv, întemeiat pe faptul că decizia atacată este viciată de o eroare de drept în ceea ce privește refuzul Comisiei de a acorda Rubycon beneficiul „imunității parțiale” în temeiul punctului 26 din Comunicarea Comisiei privind imunitatea la amenzi și reducerea cuantumului amenzilor în cauzele referitoare la înțelegeri1 pentru o gravitate mai mare a încălcării.

Al doilea motiv, întemeiat pe faptul că decizia atacată este insuficient motivată și viciată de o eroare de drept cu privire la concluziile Comisiei de a nu se îndepărta de Orientările privind calcularea amenzilor aplicate în temeiul articolului 23 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 1/20032 și de a nu acorda Rubycon o reducere suplimentară a amenzii, cu încălcarea principiilor dreptului Uniunii Europene privind proporționalitatea și egalitatea de tratament și a principiului individualizării pedepselor și a sancțiunilor.

____________

1 Comunicarea Comisiei privind imunitatea la amenzi și reducerea cuantumului amenzilor în cauzele referitoare la înțelegeri (JO 2006 C 298, p. 17, Ediție specială, 08/vol. 5, p. 3).

2 Orientări privind calcularea amenzilor aplicate în temeiul articolului 23 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 (JO 2006 C 210, p. 2, Ediție specială, 08/vol. 4, p. 264).