Language of document : ECLI:EU:T:2021:637

Asia T-344/18

(julkaistu otteina)

Rubycon Corp.
ja
Rubycon Holdings Co. Ltd

vastaan

Euroopan komissio

 Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (laajennettu yhdeksäs jaosto) 29.9.2021

Kilpailu – Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Alumiinielektrolyytti- ja tantaalikondensaattoreiden markkinat – Päätös, jossa todetaan SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan rikkominen – Hintojen yhteensovittaminen koko ETA:ssa – Sakot – Osittainen vapautus sakoista – Vuoden 2006 yhteistyötiedonannon 26 kohta – Sakon määrän alentaminen – Sakkojen määrän laskennasta annettujen vuoden 2006 suuntaviivojen 37 kohta – Liikevaihdon perusteella laskettava 10 prosentin enimmäismäärä – Täysi harkintavalta

1.      Tuomioistuinmenettely – Kannekirjelmä – Muotovaatimukset – Yhteenveto kanneperusteista – Oikeudelliset perusteet, joita ei ole esitetty kannekirjelmässä – Tutkimatta jättäminen

(Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 21 artiklan ensimmäinen kohta ja 53 artiklan ensimmäinen kohta; unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 76 artiklan d ja e alakohta)

(ks. 49–52 kohta)

2.      Kilpailu – Sakot – Sakkojen määrä – Tuomioistuinvalvonta – Unionin tuomioistuinten täysi harkintavalta – Ulottuvuus

(SEUT 101, SEUT 261 ja SEUT 263 artikla; neuvoston asetuksen N:o 1/2003 31 artikla)

(ks. 54 ja 55 kohta)

3.      Toimielinten säädökset, päätökset ja muut toimet – Perustelut – Perusteluvelvollisuus – Ulottuvuus – Kilpailusääntöjen soveltamisesta tehty päätös – Päätös, jossa esitetään selvällä ja yksiselitteisellä tavalla, miksi osittaista vapautusta sakoista ei myönnetä

(SEUT 296 artikla; komission tiedonannon 2006/C 298/11 26 kohdan kolmas alakohta)

(ks. 63–70 kohta)

4.      Kilpailu – Sakot – Sakkojen määrä – Määrittäminen – Sakoista vapauttamista ja sakkojen määrän alentamista koskevat säännöt – Sakon määräämättä jättäminen tai sakon määrän alentaminen rikkomiseen syyllistyneen yrityksen yhteistyön perusteella – Osittainen vapautus – Ei ole vaikutusta sellaisen yrityksen vastuun ulottuvuuteen, joka on syyllistynyt rikkomiseen ja jolle on myönnetty osittainen vapautus sakoista

(SEUT 101 artikla; neuvoston asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohta; komission tiedonanto 2006/C 298/11)

(ks. 73–76, 88 ja 89 kohta)

5.      Kilpailu – Sakot – Sakkojen määrä – Määrittäminen – Sakoista vapauttamista ja sakkojen määrän alentamista koskevat säännöt – Sakon määräämättä jättäminen tai sakon määrän alentaminen rikkomiseen syyllistyneen yrityksen yhteistyön perusteella – Osittainen vapautus – Edellytykset – Rikkomiseen syyllistynyt yritys ei ole esittänyt sellaisia todisteita, jotka voisivat kasvattaa rikkomisen vakavuutta

(SEUT 101 artikla; neuvoston asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohta; komission tiedonannon 2006/C 298/11 26 kohdan kolmas alakohta; komission tiedonanto 2006/C 210/02)

(ks. 94–102 kohta)

6.      Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Monitahoinen kilpailusääntöjen rikkominen, joka koostuu sekä sopimuksista että yhdenmukaistetuista menettelytavoista – Rikkomisen luonnehtiminen yhdeksi kokonaisuudeksi niin, että se määritellään ”sopimukseksi ja/tai yhdenmukaistetuksi menettelytavaksi” – Hyväksyttävyys – Komissiolla ei ole velvollisuutta luonnehtia yksityiskohtaisesti kaikkia kilpailusääntöjen vastaisia menettelyjä sopimukseksi tai yhdenmukaistetuksi menettelytavaksi

(SEUT 101 artikla)

(ks. 103–114 kohta)

7.      Kilpailu – Sakot – Sakkojen määrä – Määrittäminen – Sakoista vapauttamista ja sakkojen määrän alentamista koskevat säännöt – Sakon määräämättä jättäminen tai sakon määrän alentaminen rikkomiseen syyllistyneen yrityksen yhteistyön perusteella – Osittainen vapautus – Tarkoitus

(SEUT 101 artikla; neuvoston asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohta; komission tiedonannon 2006/C 298/11 26 kohdan kolmas alakohta)

(ks. 123–125 kohta)

8.      Kilpailu – Sakot – Sakkojen määrä – Määrittäminen – Sakoista vapauttamista ja sakkojen määrän alentamista koskevat säännöt – Sakon määräämättä jättäminen tai sakon määrän alentaminen rikkomiseen syyllistyneen yrityksen yhteistyön perusteella – Osittainen vapautus – Sitä, missä määrin rikkomiseen syyllistynyt yritys on tehnyt yhteistyötä, ei oteta huomioon lieventävänä seikkana

(SEUT 101 artikla; neuvoston asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohta; komission tiedonannon 2006/C 298/11 26 kohdan kolmas alakohta; komission tiedonannon 2006/C 210/02 29 kohta)

(ks. 141–145 kohta)

9.      Kilpailu – Sakot – Sakkojen määrä – Määrittäminen – Komission antamissa suuntaviivoissa määritelty laskentamenetelmä – Komission velvollisuus soveltaa suuntaviivoja yhdenvertaisen kohtelun ja luottamuksensuojan periaatteita noudattaen – Komission laaja harkintavalta sakkojen määrän laskentamenetelmän suhteen

(SEUT 101 artiklan 1 kohta; neuvoston asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohta; komission tiedonanto 2006/C 210/02)

(ks. 56–58, 153 ja 154 kohta)

10.    Kilpailu – Sakot – Päätös, jolla määrätään sakkoja – Perusteluvelvollisuus – Ulottuvuus – Komissiolla ei ole velvollisuutta perustella sitä, että se kieltäytyy poikkeamasta sakkojen laskennasta annetuista suuntaviivoista

(SEUT 101 artikla ja SEUT 296 artiklan toinen kohta; komission tiedonannon 2006/C 210/02 37 kohta)

(ks. 159–163 kohta)

11.    Kilpailu – Sakot – Sakkojen määrä – Määrittäminen – Yhdenvertaisen kohtelun periaate – Soveltamisala – Samaan kilpailusääntöjen rikkomiseen syyllistyneitä yrityksiä ei ole tarpeen erotella niiden kokonaisliikevaihdon mukaan – Yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ei ole loukattu

(SEUT 101 artikla; neuvoston asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohta)

(ks. 187–190 kohta)

12.    Kilpailu – Sakot – Sakkojen määrä – Määrittäminen – Komissiolla ei ole velvollisuutta pitäytyä aikaisemmassa päätöskäytännössään

(SEUT 101 ja SEUT 102 artikla; neuvoston asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohta; komission tiedonanto 2006/C 210/02)

(ks. 195 kohta)

13.    Kilpailu – Sakot – Sakkojen määrä – Määrittäminen – Komission harkintavalta – Tuomioistuinvalvonta – Täysi harkintavalta – Ulottuvuus – Sakkojen laskennasta annetut suuntaviivat eivät sido tuomioistuinta – Velvollisuus noudattaa yhdenvertaisen kohtelun periaatetta

(SEUT 101, SEUT 261 ja SEUT 263 artikla; Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artikla; neuvoston asetuksen N:o 1/2003 31 artikla; komission tiedonanto 2006/C 210/02)

(ks. 223–227 kohta)

Tiivistelmä

Rubycon Corp. on Japaniin sijoittautunut yhtiö, joka valmistaa ja myy alumiinikondensaattoreita. Rubycon Holdings Co. Ltd. (jäljempänä Rubycon Holdings) on 1.2.2007 lähtien omistanut Rubycon Corpin kokonaan.

Komissio totesi 21.3.2018 antamassaan päätöksessä (jäljempänä riidanalainen päätös), että Rubycon Corp. ja Rubycon Holdings olivat rikkoneet SEUT 101 artiklaa osallistumalla sellaisiin sopimuksiin ja/tai yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin, joiden tarkoituksena oli yhdenmukaistaa alumiinielektrolyytti- ja tantaalikondensaattoreita koskevaa hinnoittelupolitiikkaa.(1) Komissio katsoi, että Rubycon Corp. oli vastuussa rikkomisesta, koska se oli osallistunut kartelliin suoraan 26.6.1998–23.4.2012, ja Rubycon Holdingsin oli vastuussa rikkomisesta emoyhtiönä 1.2.2007–23.4.2012.

Riidanalaisessa päätöksessä Rubycon Corpille ja Rubycon Holdingsille määrättiin sakko, josta ne vastasivat yhteisvastuullisesti, ja Rubycon Corpille määrättiin yksilöllinen sakko.

Sakkojen määrän laskennassa komissio käytti sakkojen laskennasta annetuissa suuntaviivoissa(2) (jäljempänä vuoden 2006 suuntaviivat) esitettyä laskentamenetelmää.

Komissio määritti siten perusmäärän viittaamalla asianomaisten elektrolyyttikondensaattoreiden myynnin arvoon sinä viimeisenä täytenä kalenterivuonna, jona yritys osallistui rikkomiseen, ja soveltamalla kertoimia rikkomisen keston perusteella. Komissio katsoi, että hintojen yhteensovittamisesta tehdyt horisontaaliset järjestelyt ovat jo luonteensa vuoksi vakavimpien SEUT 101 artiklan rikkomisten joukossa, minkä jälkeen se vahvisti rikkomisen vakavuuden suhteen huomioon otettavan osuuden myynnin arvosta 16 prosentiksi. Sakkojen riittävän estävän vaikutuksen varmistamiseksi komissio sovelsi lisäksi 16 prosentin lisämäärää.

Siltä osin kuin on kyse rikkomisen kestoon liittyvästä kertoimesta, komissio myönsi vuoden 2006 yhteistyötiedonannon(3) 26 kohdan 3 alakohdan nojalla Rubycon Corpille osittaisen vapautuksen sakoista rikkomisen keston osalta, koska tämä oli toimittanut pakottavia todisteita, jotka vahvistivat lisäseikkoja, jotka kasvattivat rikkomisen kestoa 26.6.1998–28.8.2003.

Komissio kieltäytyi sen sijaan myöntämästä Rubycon Corpille ja Rubycon Holdingsille vuoden 2006 yhteistyötiedonannon 26 kohdan 3 alakohdan nojalla osittaista vapautusta sakoista rikkomisen vakavuuden osalta, koska se ei voinut yritysten toimittamien todisteiden perusteella vahvistaa lisäseikkoja, jotka olisivat kasvattaneet rikkomisen vakavuutta.

Sovellettuaan ensin 10 prosentin enimmäismäärä komissio alensi Rubycon Corpin ja Rubycon Holdingsin sakkojen määrää entisestään 30 prosentilla(4), koska nämä olivat olleet toinen yritys, joka toimitti tietoja, jotka sisälsivät merkittävää lisäarvoa kartellin olemassaolon näyttämiseksi.

Rubycon Corp. ja Rubycon Holdings nostivat kanteen, jossa ne vaativat riidanalaisen päätöksen kumoamista ja sakkojen alentamista, mutta unionin yleisen tuomioistuimen laajennettu yhdeksäs jaosto hylkäsi kanteen.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi

Kanteessaan Rubycon Corp. ja Rubycon Holdings ovat riitauttaneet muun muassa sen, että komissio kieltäytyi myöntämästä niille vuoden 2006 yhteistyötiedonannon 26 kohdan 3 alakohdan nojalla osittaista vapautusta sakoista rikkomisen vakavuuden osalta.

Unionin yleinen tuomioistuin hylkää ensinnäkin väitteen, jonka mukaan komission olisi pitänyt sulkea pois Rubycon Corpin ja Rubycon Holdingsin vastuu osallistumisesta kokouksiin, joiden olemassaolo oli näytetty toteen niiden toimittamien todisteiden perusteella. Koska osittaisen vapautuksen saaminen sakoista koskee ainoastaan sakon määrää, sillä ei voi olla vaikutusta tällaisen vapautuksen saaneen yrityksen, joka on syyllistynyt rikkomiseen, vastuun laajuuteen.

Toiseksi unionin yleinen tuomioistuin hylkää väitteen, jonka mukaan komissio olisi virheellisesti päätellyt, että esitetyillä todisteilla ei ollut vaikutusta rikkomisen vakavuuteen. Rubycon Corp. ja Rubycon Holdings ovat tältä osin erityisesti väittäneet, että useista kokouksista, joissa yritykset olivat sopineet hinnoista ja niiden soveltamista koskevasta valvontajärjestelmästä, esitetyt todisteet olivat mahdollistaneet kyseessä olevan kartellin vakavuuden kasvattamisen.

Unionin yleinen tuomioistuin muistuttaa aluksi, että osittainen vapautus sakoista voidaan vuoden 2006 yhteistyötiedonannon 26 kohdan 3 alakohdan nojalla myöntää ainoastaan sellaisille yrityksille, jotka ovat esittäneet pakottavia todisteita, joiden avulla on mahdollista vahvistaa lisäseikkoja, jotka voivat kasvattaa rikkomisen vakavuutta tai kestoa.

Tämän jälkeen unionin yleinen tuomioistuin vahvistaa komission päätelmän, jonka mukaan Rubycon Corpin ja Rubycon Holdingsin toimittamilla todisteilla ei ollut vaikutusta komission kykyyn vahvistaa rikkomisen vakavuus. Vaikka nämä todisteet osoittivat, että yritykset olivat tietyissä kokouksissa tehneet sopimuksia hinnoista ja sopineet valvontajärjestelmästä hintojen soveltamisen varmistamiseksi, nämä seikat eivät kuitenkaan olleet rikkomisen itsenäisiä osia, jotka voisivat vaikuttaa rikkomisen vakavuuteen.

Kolmanneksi unionin yleinen tuomioistuin hylkää väitteen, joka koskee yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamista.

Rubycon Corp. ja Rubycon Holdings viittasivat erityisesti siihen, että muiden yritysten sakon perusmäärää alennettiin 3 prosentilla, koska niiden osallistumista tiettyihin monenvälisiin kokouksiin ei ollut osoitettu. Alentamalla perusmäärää komissio kohteli niitä yrityksiä, jotka olivat päättäneet olla toimittamatta todisteita rikkomisesta, suotuisammin kuin niitä yrityksiä, jotka olivat päättäneet toimittaa tällaisia todisteita.

Tältä osin unionin tuomioistuin toteaa, että Rubycon Corpin ja Rubycon Holdingsin tosiasiallinen tilanne poikkesi huomattavasti mainittujen muiden yritysten tilanteesta, koska näiden muiden yritysten osallistumista tiettyihin kokouksiin, joihin Rubycon Corp oli osallistunut, ei ollut näytetty toteen ja koska toisin kuin muut mainitut yritykset, Rubycon Corp. ja Rubycon Holdings olivat tehneet yhteistyötä tutkimuksen aikana.

Lisäksi unionin yleinen tuomioistuin toteaa, että nämä kaksi tilannetta eivät myöskään olleet oikeudellisesti toisiinsa rinnastettavissa. Mainittujen muiden yritysten osalta oli arvioitava, oliko lieventävänä seikkana otettava huomioon se, etteivät ne osallistuneet tiettyyn kilpailunvastaiseen tietojenvaihtoon. Rubycon Corpin ja Rubycon Holdingsin osalta oli sen sijaan arvioitava, oliko niiden tutkimuksen aikana tekemän yhteistyön johdettava siihen, että niille myönnetään osittainen vapautus sakoista.

Tässä yhteydessä unionin yleinen tuomioistuin täsmentää lisäksi, että yritys, joka on päättänyt tehdä yhteistyötä komission kanssa vuoden 2006 yhteistyötiedonannon nojalla, ei voi pätevästi moittia komissiota siitä, ettei tämä ole ottanut sitä, missä määrin yritys on tehnyt yhteistyötä, lieventävänä seikkana huomioon kyseisen tiedonannon oikeudellisen kehyksen ulkopuolella.

Neljänneksi unionin yleinen tuomioistuin vahvistaa, ettei komissio loukannut suhteellisuusperiaatetta, yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, eikä rangaistusten ja seuraamusten yksilökohtaisen määräämisen periaatetta, kun se sovelsi nyt käsiteltävässä asiassa vuoden 2006 suuntaviivoissa määriteltyä sakkojen yleistä laskentamenetelmää.


1      SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä (asia AT.40136 – kondensaattorit) tehty päätös C(2018) 1768 final.


2      Suuntaviivat asetuksen n:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti määrättävien sakkojen laskennasta (EUVL 2006, C 210, s. 2.).


3      Komission tiedonanto sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä kartelleja koskevissa asioissa (EUVL 2006, C 298, s. 17; jäljempänä vuoden 2006 yhteistyötiedonanto). Kyseisen tiedonannon 26 kohdan kolmannessa alakohdassa määrätään, että ”jos sakkojen lieventämistä koskevan hakemuksen tekijä toimittaa ensimmäisenä 25 kohdassa tarkoitettuja pakottavia todisteita, joita komissio käyttää vahvistaakseen lisäseikkoja jotka kasvattavat rikkomisen vakavuutta tai kestoa, komissio ei ota näitä lisäseikkoja lukuun määrittäessään sakkoa, joka määrätään kyseiset todisteet toimittaneelle yritykselle”.


4      Tämä sakkojen alentaminen entisestään myönnettiin vuoden 2006 yhteistyötiedonannon 26 kohdan ensimmäisen alakodan toisen luetelmakohdan nojalla.