Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 27 marca 2007 r. - Manté przeciwko Radzie

(Sprawa F-87/06)1

(Urzędnicy - Wynagrodzenie - Dodatek na zagospodarowanie - Oddelegowany ekspert narodowy powołany na urzędnika - Zwrot nienależnie pobranej kwoty - Oczywista niedopuszczalność)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Thierry Manté (Woluwe-Saint-Pierre, Belgia) [przedstawiciele: S. Rodrigues i C. Bernard-Glanz, avocats]

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej [przedstawiciele: M. Simm i I. Sulce, pełnomocnicy]

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, uchylenie decyzji organu powołującego Rady z dnia 22 sierpnia 2005 r. odmawiającej przyznania skarżącemu, byłemu oddelegowanemu ekspertowi narodowemu Wspólnot Europejskich, dodatku na zagospodarowanie i nakazującej jego zwrot oraz po drugie, wniosek o odszkodowanie.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

Rada Unii Europejskiej pokryje, oprócz swoich kosztów, połowę kosztów poniesionych przez T. Manté'go.

____________

1 - Dz. U. 237 z 30.09.2006 r., str. 19.