Language of document :

Žaloba podaná 28. júla 2006 - Vereecken/Komisia

(Vec F-86/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Marc Vereecken (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Rodrigues, A. Jaume a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie ustanovujúceho orgánu, ktorým bola zamietnutá námietka žalobcu, vydané spolu s rozhodnutím ustanovujúceho orgánu o odmietnutí zapísania žalobcu na zoznam úradníkov povyšovaných do triedy A*9 pri vykonávaní povyšovania v roku 2005, pričom toto odmietnutie implicitne vyplývalo z administratívnej informácie č. 85/2005 z 23. novembra 2005, a vydané spolu so správami o služobnom postupe žalobcu za roky 2003 a 2005,

oznámiť ustanovujúcemu orgánu účinky, ktoré so sebou prináša zrušenie napadnutých rozhodnutí, a najmä prekvalifikovanie triedy žalobcu na triedu A*9 s retroaktívnym účinkom k 1. marcu 2005.

Subsidiárne:

uložiť žalovanej uznať žalobcu za osobu, ktorú je možné povýšiť do triedy A*9 pri jeho najbližšom povýšení,

zaviazať žalovanú na náhradu škody utrpenej žalobcom z dôvodu skutočnosti že nebol povýšený do triedy A*9 od 1. marca 2005,

zaviazať žalovanú na náhradu nemajetkovej ujmy utrpenej žalobcom z dôvodu nevypracovania hodnotiacich správ za obdobie 1997 - 1999 a neskoré vypracovanie hodnotiacej správy za obdobie 1999 - 2001 a správ o služobnom postupe za roky 2003 a 2004.

V každom prípade:

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza tri žalobné dôvody veľmi podobné prvému, tretiemu a štvrtému žalobnému dôvodu uvádzaným v žalobe F-17/061, ktorá bola podaná tým istým žalobcom.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 96, 22.4.2006, s. 39