Language of document :

Žaloba podaná dne 3. srpna 2006 - Manté v. Rada

(Věc F-87/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Thierry Manté (Woluwe Saint Pierre, Belgie) (zástupci: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Orgánu Rady oprávněného ke jmenování ze dne 22. srpna 2005, kterým bylo žalobci zamítnuto přiznání příspěvku na zařízení s výzvou k navrácení částky;

uložit žalované uhradit žalobci jako náhradu jeho majetkové újmy částku odpovídající částkám příspěvku na zařízení, které budou vráceny ke dni rozsudku Soudu, zvýšenou o úrokovou sazbu platnou k tomuto dni;

uložit žalované uhradit žalobci symbolickou částku 1 euro jako náhradu jeho morální újmy;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, který přišel do Bruselu v roce 2004 jako dočasně přidělený národní expert k Radě, se následně stal úředníkem ve stejném orgánu. Tento orgán poté, co mu uhradil příspěvek na zařízení, rozhodl, že na něho nemá nárok a vyzval ho k navrácení částky.

Na podporu své žaloby uplatňuje žalobce tři žalobní důvody vycházející:

první, z porušení jeho práva na příspěvek na zařízení vyplývajícího z čl. 5 odst. 1 prvního pododstavce přílohy VII služebního řádu;

druhý, z porušení povinnosti odůvodnění vyplývající z čl. 20 odst. 2 a z čl. 90 odst. 1 služebního řádu;

třetí, z porušení povinností uvedených v čl. 85 odst. 1 služebního řádu, co se týče vrácení příspěvku na zařízení správním orgánům.

____________