Language of document :

Žaloba podaná 3. augusta 2006 - Manté/Rada

(Vec F-87/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Thierry Manté (Woluwe Saint Pierre, Belgicko) (v zastúpení: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu Rady z 22. augusta 2005, ktorým sa zamieta žalobcovi priznanie príspevku na usídlenie a nariaďuje jeho vrátenie,

zaviazať žalovanú zaplatiť žalobcovi ako náhradu jeho majetkovej ujmy sumu vo výške zodpovedajúcej sumám príspevku na usídlenie, ktoré budú vrátené ku dňu vyhlásenia rozsudku Súdu prvého stupňa, zvýšenú o úroky platné v tom čase,

zaviazať žalovanú zaplatiť žalobcovi symbolickú sumu vo výške 1 euro ako náhradu nemajetkovej ujmy;

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, ktorý prišiel do Bruselu v roku 2004 ako vyslaný národný expert v Rade, sa následne stal úradníkom v tejto istej inštitúcii. Rada po vyplatení príspevku na usídlenie rozhodla, že žalobca nemá právo na túto výhodu a nariadila jeho vrátenie.

Žalobca na podporu svojej žaloby uvádza tri žalobné dôvody založené:

prvý, na porušení svojho práva na príspevok na usídlenie vyplývajúceho z článku 5 ods. 1 prvého pododseku prílohy VII služobného poriadku,

druhý, na porušení povinnosti odôvodnenia, ktorá vyplýva z článkov 20 ods. 2 a 90 ods. 1 služobného poriadku,

tretí na porušení podmienok uvedených v článku 85 ods. 1 služobného poriadku pokiaľ ide o vrátenie príspevku na usídlenie správnemu orgánu.

____________