Language of document :

Sag anlagt den 11. august 2006 - Nolin mod Kommissionen

(Sag F-89/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Michel Nolin (Bruxelles, Belgien) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen og den formelle afgørelse fra generaldirektøren for Den Juridiske Tjeneste, som blev truffet på grundlag af henholdsvis artikel 13, stk. 3, og artikel 5, stk. 7, i de almindelige gennemførelsesbestemmelser til vedtægtens artikel 45 vedtaget ved Kommissionens beslutning af 23. december 2004, om ikke at tildele sagsøgeren noget prioritetspoint fra generaldirektoratet (PPGD) i forfremmelsesåret 2005, og som blev stadfæstet og gjort endelige ved afgørelsen fra generaldirektøren for Personale og Administration, som blev truffet i henhold til artikel 10, stk. 2, i de almindelige gennemførelsesbestemmelser, og hvorved den administrative klage indgivet den 26. september 2005 blev afvist.

Annullation af afgørelsen fra generaldirektøren for Personale og Administration, som blev truffet i henhold til artikel 10, stk. 2, i de almindelige gennemførelsesbestemmelser, om ikke at tildele sagsøgeren noget specielt prioritetspoint for anerkendelse af arbejde udført i institutionens interesse (PPII) i forfremmelsesåret 2005.

Annullation af listen over tjenestemænd, som er blevet tildelt PPII, listen over fortjenester for tjenestemænd i lønklasse A*12 i forfremmelsesåret 2005 og listen over de tjenestemænd, der blev forfremmet til lønklasse A*13 i samme forfremmelsesår.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet først anført, at Kommissionen ved anvendelse af de almindelige gennemførelsesbestemmelser på forfremmelsesåret 2005 har tilsidesat principperne om retssikkerhed og beskyttelse af den berettigede forventning, for så vidt som nævnte bestemmelser blev vedtaget ultimo december 2004.

Sagsøgeren har desuden anført, at afgørelsen om ikke at tildele ham noget PPGD, selv om han havde opnået den højeste bedømmelse inden for hans lønklasse og tjenestegren i perioden fra juli 2001 til december 2003, er i strid med vedtægtens artikel 45 og de almindelige gennemførelsesbestemmelser, hvorefter fortjeneste er det afgørende kriterium ved tildeling af disse points, og er en følge af, at der er anlagt et åbenbart urigtigt skøn. Sagsøgeren er endvidere af den opfattelse, at Kommissionen, i det omfang PPGD ikke er blevet tildelt som belønning for fortjeneste, har gjort sig skyldig i magtfordrejning.

Sagsøgeren har dernæst anført, at afgørelsen om ikke at tildele ham noget PPII er ulovlig henset til, at hans ansøgning som medlem af udvælgelseskomitéen var blevet imødekommet. Heraf følger, at der er sket tilsidesættelse af vedtægtens artikel 5 og af ligebehandlingsprincippet.

Endelig skal de ovenfor i tredje led omhandlede lister ifølge sagsøgeren ligeledes annulleres, dels som følge af manglerne ved de anfægtede afgørelser, dels som følge af, at visse artikler i de almindelige gennemførelsesbestemmelser er ulovlige. Sagsøgeren er nemlig af den opfattelse, at:

artikel 9 i de almindelige gennemførelsesbestemmelser ved at foreskrive tildeling af PPII for visse supplerende opgaver udført i institutionens interesse, som der allerede er taget hensyn til ved bedømmelsen og tildelingen af PPGD, tilsidesætter vedtægtens artikel 45 samt principperne om ret til karriere og ligebehandling.

artikel 13, stk. 3, i de almindelige gennemførelsesbestemmelser ved for forfremmelsesåret 2005 at foreskrive tildeling af overgangsprioritetspoints udelukkende baseret på anciennitet i lønklassen, tilsidesætter vedtægtens artikel 45.

artikel 6, stk. 2, i de almindelige gennemførelsesbestemmelser ved at fastsætte en mere favorabel behandling af tjenestemænd fra generaldirektorater eller tjenestegrene med få ansatte og derunder af de ansatte i kabinetterne, tilsidesætter vedtægtens artikel 45 samt principperne om ret til karriere og ligebehandling.

____________