Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 11 sierpnia 2006 r. - Nolin przeciwko Komisji

(Sprawa F-91/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Michel Nolin (Bruksela, Belgia) (Przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji podmiotu oceniającego w postępowaniu odwoławczym z dnia 8 kwietnia 2006 r. w sprawie sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej skarżącego (sprawozdanie) w postępowaniu w sprawie oceny za 2005 r.;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie swej skargi skarżący podnosi, że strona pozwana dopuściła się naruszenia prawa ponieważ niektóre zadania i niektóre zasadnicze punkty dotyczące jego aktywności nie zostały wspomniane przez podmiot oceniający w postępowaniu odwoławczym i żadna wzmianka dotycząca tych zadań nie znajduje się w dotyczącym go sprawozdaniu. Jego zdaniem wynika to z poważnych braków spójności i wykonania, powodujących oczywiste błędy w ustaleniach faktycznych branych pod uwagę przy uwzględnianiu zasadniczych elementów w ramach jego oceny.

Ponadto skarżący uważa, że wbrew istnieniu dwóch zmian naniesionych w uwagach przez oceniającego w porównaniu z postępowaniem w sprawie oceny za 2003 r., w istocie przedłużono raport skarżącego z poprzedniego roku, dokonano tego z naruszeniem art. 5 ogólnych przepisów wykonawczych do art. 43 regulaminu pracowniczego z uwagi na poważne zmiany, jakie miały miejsce w odniesieniu do zakresu jego obowiązków i że przedłużenia takiego dokonano bez zgody zainteresowanego.

____________