Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 21 december 2006 - Pantalis / Commissie

(Zaak F-88/06)1

Procestaal: Grieks

De president van de Eerste kamer heeft na minnelijke regeling de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 281 van 18.11.2006, blz. 44.