Language of document : ECLI:EU:F:2007:77

POSTANOWIENIE PREZESA SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

z dnia 8 maja 2007 r.

Sprawa F‑84/06 AJ

Luigi Marcuccio

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Pomoc w zakresie kosztów postępowania

Przedmiot: Wniosek o przyznanie L. Marcucciowi pomocy w zakresie kosztów postępowania na podstawie art. 94 regulaminu Sądu Pierwszej Instancji, mającego na podstawie art. 3 ust. 4 decyzji Rady 2004/752/WE, Euratom z dnia 2 listopada 2004 r. ustanawiającej Sąd do Spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (Dz.U. L 333, str. 7) zastosowanie do Sądu do Spraw Służby Publicznej do czasu wejścia w życie regulaminu tego Sądu, złożony przed wniesieniem skargi do Sądu.

Orzeczenie: Wniosek o przyznanie pomocy w zakresie kosztów postępowania zostaje oddalony.

Streszczenie

Postępowanie – Wniosek o przyznanie pomocy w zakresie kosztów postępowania – Warunki przyznania

(regulamin Sądu, art. 94 § 2, art. 96 § 1; decyzja Rady 2004/752, art. 3 ust. 4)