Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Centrale Raad van Beroep (Madalmaad) 25. septembril 2018 – AFMB Ltd jt versus Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

(kohtuasi C-610/18)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Centrale Raad van Beroep

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitajad: AFMB Ltd jt

Vastustaja apellatsioonimenetluses: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Eelotsuse küsimused

1.    A. Kas määruse (EMÜ) nr 1408/711 artikli 14 lõike 2 punkti a tuleb tõlgendada nii, et sellises olukorras nagu põhikohtuasjades kuulub töötajana rahvusvahelisi vedusid tegev veoautojuht

a.    selle veoettevõtja veoautojuhtidest töötajate hulka, kes on ta tööle võtnud, kes tegelikult saab teda määramata aja jooksul piiranguteta käsutada, kes tegelikult teostab talle juhiste andmise õigust ja kes on tegelik palgakulude kandja, või

b.    selle ettevõtja veoautojuhtidest töötajate hulka, kes sõlmis temaga vormilise töölepingu ja kes maksis talle punktis a nimetatud veoettevõtjaga sõlmitud kokkuleppe alusel töötasu ning tasus sellelt töötasult sotsiaalkindlustusmakseid oma asukohaliikmesriigis, mitte punktis a nimetatud veoettevõtja asukohaliikmesriigis, või

c.     nii punktis a kui ka punktis b nimetatud ettevõtja veoautojuhtidest töötajate hulka?

B. Kas määruse (EÜ) nr 883/20042 artikli 13 lõike 1 punkti b tuleb tõlgendada nii, et sellises olukorras nagu põhikohtuasjades tuleb töötajana rahvusvahelisi vedusid tegeva veoautojuhi tööandjaks pidada

a.    veoettevõtjat, kes võttis ta tööle, kes tegelikult saab teda määramata aja jooksul piiranguteta käsutada, kes tegelikult teostab talle juhiste andmise õigust ja kes on tegelik palgakulude kandja, või

b.    ettevõtjat, kes sõlmis temaga vormilise töölepingu ja kes maksis talle punktis a nimetatud veoettevõtjaga sõlmitud kokkuleppe alusel töötasu ning tasus sellelt töötasult sotsiaalkindlustusmakseid oma asukohaliikmesriigis, mitte punktis a nimetatud veoettevõtja asukohaliikmesriigis, või

c.    nii punktis a kui ka punktis b nimetatud ettevõtjat?

2.    Juhul kui sellises olukorras nagu põhikohtuasjades peetakse tööandjaks küsimuse 1A punktis b ja küsimuse 1B punktis b nimetatud ettevõtjat:

Kas määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikli 14 lõike 2 punkti a ja määruse (EÜ) nr 883/2004 artikli 13 lõike 1 punkti b kohaldamisel kehtivad põhikohtuasjades mutatis mutandis tervikuna või osaliselt eritingimused, mille täidetuse korral võivad sellised tööandjad nagu renditööjõudu vahendavad ettevõtjad ja teised vahendajad tugineda määruse (EMÜ) nr 1408/71 artikli 14 lõike 1 punktis a ja määruse (EÜ) nr 883/2004 artiklis 12 ette nähtud eranditele töökohariigi põhimõttest?

3.    Juhul kui sellises olukorras nagu põhikohtuasjades peetakse tööandjaks küsimuse 1A punktis b ja küsimuse 1B punktis b nimetatud ettevõtjat ja teisele küsimusele vastatakse eitavalt:

Kas käesolevas eelotsusetaotluses kajastatud asjaolude puhul on tegemist olukorraga, mida tuleb pidada liidu õiguse ja/või EFTA õiguse kuritarvitamiseks? Kui jah, siis milline on selle tagajärg?

____________

1     Nõukogu 14. juuni 1971. aasta määrus (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate ja nende pereliikmete suhtes (EÜT 1971, L 149, lk 2; ELT eriväljaanne 05/01, lk 35).

2     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta (ELT 2004, L 166, lk 1; ELT eriväljaanne 05/05, lk 72).