Language of document :

Решение на Съда (трети състав) от 31 януари 2013 г. (преюдициално запитване от Dublin Metropolitan District Court - Ирландия) - Denise McDonagh/Ryanair Ltd

(Дело C-12/11)

(Въздушен транспорт - Регламент (ЕО) № 261/2004 - Понятие за извънредни обстоятелства - Задължение за оказване на помощ на пътниците при отмяна на полет поради "извънредни обстоятелства" - Изригване на вулкан, довело до затварянето на въздушното пространство - Изригване на вулкана Ейяфятлайокутл в Исландия)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Dublin Metropolitan District Court

Страни в главното производство

Жалбоподател: Denise McDonagh

Ответник: Ryanair Ltd

Предмет

Преюдициално запитване - Dublin Metropolitan District Court - Тълкуване и валидност на членове 5 и 9 от Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91(OВ L 46, стp. 1, Специално издание на български език 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218) - Понятие за "извънредни обстоятелства" по смисъла на регламента - Обхват - Отмяна на полет поради затварянето на европейското въздушно пространство, предизвикано от изригването на исландския вулкан Ейяфятлайокутл

Диспозитив

Член 5 от Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 трябва да се тълкува в смисъл, че обстоятелства като затварянето на европейското въздушно пространство поради изригването на вулкана Ейяфятлайокутл представляват "извънредни обстоятелства" по смисъла на този регламент, които не освобождават въздушните превозвачи от тяхното задължение за полагане на грижа, предвидено в член 5, параграф 1, буква б) и член 9 от Регламент № 261/2004.

Член 5, параграф 1, буква б) и член 9 от Регламент № 261/2004 трябва да се тълкуват в смисъл, че при отмяна на полет поради "извънредни обстоятелства" с продължителност, подобна на разглежданата в делото по главното производство, предвиденото в тези разпоредби задължение за полагане на грижа за пътниците, ползващи въздушен транспорт, трябва да се изпълни, без това да засяга валидността на посочените разпоредби.

При все това пътник, ползващ въздушен транспорт, може да получи като обезщетение за неизпълнението от страна въздушния превозвач на неговото задължение за полагане на грижа, посочено в член 5, параграф 1, буква б) и член 9 от Регламент № 261/044, единствено възстановяване на сумите, които с оглед на конкретните обстоятелства във всеки отделен случай се оказват необходими, подходящи и разумни за запълването на пропуска на въздушния превозвач при полагането на грижа за посочения пътник, което националният съд има задачата да прецени.

____________

1 - ОВ C 80, 12.3.2011 г.