Language of document :

Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 31. januar 2013 - Denise McDonagh mod Ryanair Ltd (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Dublin Metropolitan District Court - Irland)

(Sag C-12/11) 

(Luftfart - forordning (EF) nr. 261/2004 - begrebet "usædvanlige omstændigheder" - forpligtelse til at yde bistand til luftfartspassagerer i tilfælde, hvor en flyafgang aflyses som følge af "usædvanlige omstændigheder" - vulkanudbrud, der medfører lukning af luftrummet - den islandske vulkan Eyjafjallajökulls udbrud)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

Dublin Metropolitan District Court

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Denise McDonagh

Sagsøgt: Ryanair Ltd

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse - Dublin Metropolitan District Court - fortolkning og gyldighed af artikel 5 og 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2005 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EUT L 46, s. 1) - begrebet "usædvanlige omstændigheder" i henhold til forordningen - rækkevidde - aflysning af fly som følge af lukningen af det europæiske luftrum på grund af den islandske vulkan Eyjafjallajökull's udbrud

Konklusion

Artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 skal fortolkes således, at omstændigheder, såsom lukning af en del af det europæiske luftrum på grund af vulkanen Eyjafjallajökulls udbrud, udgør "usædvanlige omstændigheder" i forordningens forstand, som ikke fritager luftfartsselskaberne for deres forpligtelse til at sørge for forplejning og indkvartering som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra b), og artikel 9 i forordning nr. 261/2004.

Artikel 5, stk. 1, litra b), og artikel 9 i forordning nr. 261/2004 skal fortolkes således, at i tilfælde af, at en flyafgang aflyses som følge af "usædvanlige omstændigheder" af tilsvarende varighed som de i hovedsagen omhandlede, skal forpligtelsen til at sørge for forplejning til og indkvartering af passagerer som omhandlet i disse bestemmelser opfyldes, uden at bestemmelsernes gyldighed påvirkes.

En flypassager kan imidlertid - som kompensation for luftfartsselskabets manglende overholdelse af sin forpligtelse til at sørge for forplejning og indkvartering som omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra b), og artikel 9 i forordning nr. 261/2004 - alene opnå godtgørelse for beløb, som, i lyset af hver enkelt sags faktiske omstændigheder, var nødvendige, passende og rimelige med henblik på at kompensere luftfartsselskabets manglende forplejning til og indkvartering af nævnte passagerer, hvilket det tilkommer den nationale dommer at vurdere.

____________

1 - EUT C 80 af 12.3.2011.