Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 31.1.2013 (Dublin Metropolitan District Courtin (Irlanti) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) - Denise McDonagh v. Ryanair Ltd

(Asia C-12/11)

(Lentoliikenne - Asetus (EY) N:o 261/2004 - Poikkeuksellisten olosuhteiden käsite - Huolenpitovelvollisuus matkustajiin nähden, kun lento on peruutettu poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi - Ilmatilan sulkemisen aiheuttanut tulivuorenpurkaus - Islantilaisen Eyjafjallajökull-tulivuoren purkautuminen)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Dublin Metropolitan District Court

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Denise McDonagh

Vastaaja: Ryanair Ltd

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö - Dublin Metropolitan District Court - Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 (EUVL L 46, s. 1) 5 ja 9 artiklan tulkinta ja pätevyys - Asetuksessa tarkoitettujen poikkeuksellisten olosuhteiden käsite - Ulottuvuus - Lennon peruuttaminen islantilaisen tulivuoren Eyjafjallajokullin purkautumisesta johtuvan Euroopan ilmatilan sulkemisen vuoksi

Tuomiolauselma

Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 5 artiklaa on tulkittava siten, että Eyjafjallajökull-tulivuoren purkautumisesta johtuvan Euroopan ilmatilan osittaisen sulkemisen kaltaiset olosuhteet ovat kyseisessä asetuksessa tarkoitettuja poikkeuksellisia olosuhteita, jotka eivät vapauta lentoliikenteen harjoittajia kyseisen asetuksen 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 9 artiklassa niille säädetystä huolenpitovelvollisuudesta.

Asetuksen N:o 261/2004 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 9 artiklaa on tulkittava siten, että poikkeuksellisista olosuhteista johtuvassa lennon peruuttamistapauksessa, joka on kestoltaan pääasiassa kyseessä olevan kaltainen, näissä säännöksissä säädetty velvollisuus pitää huolta lentomatkustajista on täytettävä ilman, että mainittujen säännösten pätevyys kyseenalaistuisi.

Lentomatkustaja voi kuitenkin saada korvauksena siitä, ettei lentoliikenteen harjoittaja ole noudattanut asetuksen N:o 261/2004 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 9 artiklassa tarkoitettua huolenpitovelvollisuutta, ainoastaan ne rahamäärät, jotka kunkin yksittäistapauksen olosuhteissa ovat tarpeellisia, asianmukaisia ja kohtuullisia siltä kannalta, että lentoliikenteen harjoittajan puute mainitun matkustajan huolenpidossa voidaan korjata; tämän arvioiminen kuuluu kansalliselle tuomioistuimelle.

____________

1 - EUVL C 80, 12.3.2011.