Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 31. januára 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Dublin Metropolitan District Court - Írsko) - Denise McDonagh/Ryanair Ltd

(vec C-12/11)

(Letecká doprava - Nariadenie (ES) č. 261/2004 - Pojem "mimoriadne okolnosti" - Povinnosť poskytnúť pomoc cestujúcim v prípade zrušenia letu z dôvodu "mimoriadnych okolností" - Sopečná erupcia spôsobujúca uzatvorenie vzdušného priestoru - Erupcia islandskej sopky Eyjafjallajökull)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Dublin Metropolitan District Court

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Denise McDonagh

Žalovaná: Ryanair Ltd

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Dublin Metropolitan District Court - Výklad a platnosť článkov 5 a 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10) - Pojem "mimoriadne okolnosti" v zmysle nariadenia - Pôsobnosť - Zrušenie letu z dôvodu uzatvorenia európskeho vzdušného priestoru spôsobeného erupciou islandskej sopky Eyjafjallajökull

Výrok rozsudku

Článok 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91, sa má vykladať v tom zmysle, že také okolnosti, ako je aj uzatvorenie časti európskeho vzdušného priestoru po erupcii sopky Eyjafjallajökull, predstavujú "mimoriadne okolnosti" v zmysle tohto nariadenia, ktoré nezbavujú leteckých dopravcov povinnosti poskytnúť starostlivosť stanovenú v článku 5 ods. 1 písm. b) a článku 9 nariadenia č. 261/2004.

Článok 5 ods. 1 písm. b) a článok 9 nariadenia č. 261/2004 sa majú vykladať v tom zmysle, že v prípade zrušenia letu z dôvodu "mimoriadnych okolností", ktorých dĺžka trvania je taká ako vo veci samej, povinnosť poskytnúť starostlivosť cestujúcim v leteckej doprave upravená v týchto ustanoveniach musí byť splnená bez toho, aby to malo dosah na platnosť uvedených ustanovení.

Cestujúci v leteckej doprave však môže získať ako náhradu za to, že letecký dopravca nedodržal svoju povinnosť poskytnúť starostlivosť uvedenú v článku 5 ods. 1 písm. b) a článku 9 nariadenia č. 261/2004, len vrátenie súm, ktoré sú vzhľadom na vlastné okolnosti každého prípadu nutné, vhodné a primerané na účely nápravy zlyhania leteckého dopravcu, ktorý neposkytol starostlivosť uvedenému cestujúcemu, čo prináleží posúdiť vnútroštátnemu súdu.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 80, 12.3.2011.