Language of document : ECLI:EU:C:2013:43

Дело C‑12/11

Denise McDonagh

срещу

Ryanair Ltd

(Преюдициално запитване, отправено от Dublin Metropolitan District Court)

„Въздушен транспорт — Регламент (ЕО) № 261/2004 — Понятие за извънредни обстоятелства — Задължение за оказване на помощ на пътниците при отмяна на полет поради „извънредни обстоятелства“ — Изригване на вулкан, довело до затварянето на въздушното пространство — Изригване на вулкана Ейяфятлайокутл в Исландия“

Резюме — Решение на Съда (трети състав) от 31 януари 2013 г.

1.        Транспорт — Въздушен транспорт — Регламент № 261/2004 — Общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети — Неспазване от въздушния превозвач на задължението за полагане на грижа — Право на обезщетение на пътниците — Обхват

(член 5, параграф 1, буква б) и член 9 от Регламент № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета)

2.        Транспорт — Въздушен транспорт — Регламент № 261/2004 — Общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети — Извънредни обстоятелства — Понятие — Затваряне на въздушното пространство вследствие на изригване на вулкан — Включване — Освобождаване на въздушните превозвачи от задължението за полагане на грижа за пътниците — Липса

(съображения 1 и 2, член 5, параграф 1, буква б) и член 9 от Регламент № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета)

3.        Транспорт — Въздушен транспорт — Регламент № 261/2004 — Общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети — Задължение за полагане на грижа за пътниците при отмяна на полет поради извънредни обстоятелства — Обхват — Ограничение във времево или парично отношение — Липса

(член 5, параграф 3 и член 9 от Регламент № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета)

4.        Транспорт — Въздушен транспорт — Регламент № 261/2004 — Общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети — Задължение за полагане на грижа за пътниците в случай на отмяна на полет поради извънредни обстоятелства — Неспазване — Право на обезщетение — Обхват

(член 5, параграф 1, буква б) и член 9 от Регламент № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета)

5.        Транспорт — Въздушен транспорт — Регламент № 261/2004 — Мерки за оказване на помощ, полагане на грижа и обезщетяване на пътниците при отмяна или голямо закъснение на полет — Условия за упражняване — Конвенция от Монреал — Неприложимост

(Регламент № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета; Конвенцията от Монреал от 1999 г.)

6.        Транспорт — Въздушен транспорт — Регламент № 261/2004 — Мерки за оказване на помощ, полагане на грижа и обезщетяване на пътниците при отмяна или голямо закъснение на полет — Задължение за полагане на грижа за пътниците при отмяна на полет поради извънредни обстоятелства — Нарушение на принципа на недопускане на дискриминация — Липса

(член 5, параграфи 1, буква б) и член 9 от Регламент № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета)

1.        Пътник, ползващ въздушен транспорт, може да изтъкне пред национална юрисдикция неспазването от страна на въздушен превозвач на неговото задължение за полагане на грижа, предвидено в член 5, параграф 1, буква б) и член 9 от Регламент № 261/2004 относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, с цел да получи обезщетение от последния за разходите, които същият е трябвало да поеме по силата на посочените разпоредби.

(вж. точка 24)

2.        Член 5 от Регламент № 261/2004 относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети трябва да се тълкува в смисъл, че обстоятелства като затварянето на част от европейското въздушно пространство поради изригването на вулкан представляват „извънредни обстоятелства“ по смисъла на този регламент, които не освобождават въздушните превозвачи от тяхното задължение за полагане на грижа, предвидено в член 5, параграф 1, буква б) и член 9 от Регламент № 261/2004.

Всъщност определянето на значението и обхвата на термините, за които правото на Съюза не предоставя никакво определение, следва да се осъществява в съответствие с обичайното им значение в разговорния език, като се държи сметка за контекста, в който те се използват, и за целите, преследвани от правната уредба, от която представляват част. В това отношение в контекста на въздушния транспорт терминът „извънредни обстоятелства“ посочва събитие, което не е присъщо на нормалното упражняване на дейността на съответния превозвач и се намира извън ефективния му контрол поради своето естество или произход. С други думи, това са всички обстоятелства, които са извън контрола на въздушния превозвач, независимо от естеството и тежестта им.

Въздушният превозвач обаче има задължението за полагане на грижа по член 9 от Регламент № 261/2004 независимо от събитието, което е довело до отмяната на полета. В това отношение от съображения 1 и 2 на този регламент ясно следва, че той цели да се гарантира високо равнище на защита на пътниците и да се отчитат изцяло изискванията за защита на потребителите, тъй като отмяната на полет причинява сериозно неудобство на пътниците.

(вж. точки 28, 29, 31 и 34; точка 1 от диспозитива)

3.        Освен това от текста на Регламент № 261/2004 относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети не може да се изведе никакво ограничение, било то във времево или в парично отношение, на задължението за полагане на грижа на пътниците в извънредни обстоятелства по смисъла на член 5, параграф 3 от този регламент.

Всъщност от член 9 от посочения регламент следва, че всички задължения за полагане на грижа за пътниците, чийто полет е отменен, са изцяло в тежест на въздушния превозвач през целия период на изчакване от засегнатите пътници да бъдат премаршрутирани.

В това отношение полагането на грижа за подобни пътници се оказва особено важно при възникването на извънредни обстоятелства с голяма продължителност и именно когато чакането поради отмяната на полет е особено дълго е необходимо да се гарантира, че ползващият въздушен транспорт пътник, чийто полет е бил отменен, ще има достъп до стоките и услугите от първа необходимост, при това докато трае чакането.

(вж. точки 40—42)

4.        Член 5, параграф 1, буква б) и член 9 от Регламент № 261/2004 относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети трябва да се тълкуват в смисъл, че при отмяна на полет поради „извънредни обстоятелства“ с особено голяма продължителност, предвиденото в тези разпоредби задължение за полагане на грижа за пътниците, ползващи въздушен транспорт, трябва да се изпълни, без това да засяга валидността на посочените разпоредби.

В това отношение обстоятелството, че задължението за полагане на грижа води до известни финансови последици за въздушните превозвачи, не нарушава принципа на пропорционалност, при положение че тези последици не биха могли да се считат за несъразмерни спрямо целта за засилена защита на пътниците. Всъщност със значимостта, която придобива целта за защита на потребителите, в това число и на пътниците, ползващи въздушен транспорт, може да се обосноват негативни, дори тежки икономически последици за някои икономически оператори. От друга страна, в качеството си на оператори с познания въздушните превозвачи би трябвало да предвидят разходите, свързани евентуално с тяхното задължение за полагане на грижа, и освен това могат да си възстановят разходите, направени във връзка с това задължение, от цените на самолетните билети.

При все това пътник, ползващ въздушен транспорт, може да получи като обезщетение за неизпълнението от страна въздушния превозвач на неговото задължение за полагане на грижа, посочено в член 5, параграф 1, буква б) и член 9 от Регламент № 261/2004, единствено възстановяване на сумите, които с оглед на конкретните обстоятелства във всеки отделен случай се оказват необходими, подходящи и разумни за запълването на пропуска на въздушния превозвач при полагането на грижа за посочения пътник, което националният съд има задачата да прецени.

(вж. точки 47—51 и 66; точка 2 от диспозитива)

5.        Предвидените в Регламент № 261/2004 относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети стандартизирани и незабавни мерки за компенсиране не са част от тези мерки, за които Конвенцията от Монреал за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз определя условията за упражняване. При това положение валидността на посочените разпоредби не следва да се преценява с оглед на принципа на справедливо равновесие на интересите, закрепен в тази конвенция.

(вж. точки 52 и 53)

6.        Член 5, параграф 1, буква б) и член 9 от Регламент № 261/2004 относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, които налагат на въздушните превозвачи задължението за полагане на грижа на пътниците в извънредни обстоятелства, не нарушават принципа на недопускане на дискриминация.

Всъщност положението на предприятията, действащи в сектора на различните видове транспорт, не е сравнимо, доколкото с оглед на техния начин на функциониране условията за достъпа до тях и разпределянето на техните мрежи тези различни видове транспорт не са взаимозаменяеми от гледна точка на условията за тяхното използване. При тези обстоятелства законодателят на Съюза е успял да въведе правила, предвиждащи различно равнище на защита на потребителя в зависимост от съответния сектор на транспорта.

(вж. точки 56—58)