Language of document : ECLI:EU:C:2013:43

Věc C‑12/11

Denise McDonagh

v.

Ryanair Ltd

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Dublin Metropolitan District Court)

„Letecká doprava – Nařízení (ES) č. 261/2004 – Pojem ,mimořádné okolnosti‘ – Povinnost poskytnout pomoc cestujícím v případě zrušení letu z důvodu ,mimořádných okolností‘ – Sopečná erupce vedoucí k uzavření vzdušného prostoru – Erupce islandské sopky Eyjafjallajökull“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 31. ledna 2013

1.        Doprava – Letecká doprava – Nařízení č. 261/2004 – Společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letu – Nedodržení povinnosti poskytnout péči leteckým dopravcem – Nárok cestujících na náhradu – Rozsah

(Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004, čl. 5 odst. 1 písm. b) a článek 9)

2.        Doprava – Letecká doprava – Nařízení č. 261/2004 – Společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letu – Mimořádné okolnosti – Pojem – Uzavření vzdušného prostoru po sopečné erupci – Zahrnutí – Vynětí leteckých dopravců z povinnosti poskytnutí péče cestujícím – Neexistence

[Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004, první a druhý bod odůvodnění, čl. 5 odst. 1 písm. b) a článek 9]

3.        Doprava – Letecká doprava – Nařízení č. 261/2004 – Společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letu – Povinnost poskytnutí péče cestujícím v případě zrušení letu nebo z důvodu mimořádných okolností – Rozsah – Omezení časového či finančního charakteru – Neexistence

(Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004, čl. 5 odst. 3 a článek 9)

4.        Doprava – Letecká doprava – Nařízení č. 261/2004 – Společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letu – Povinnost poskytnutí péče cestujícím v případě zrušení letu z důvodu mimořádných okolností – Nesplnění – Právo na náhradu – Rozsah

(Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004, čl. 5 odst. 1 písm. b) a čl. 9)

5.        Doprava – Letecká doprava – Nařízení č. 261/2004 – Opatření pomoci, poskytnutí péče a náhrady cestujícím v případě zrušení nebo významného zpoždění letu – Podmínky výkonu – Montrealská úmluva – Nepoužitelnost

(Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004; Montrealská úmluva z roku 1999)

6.        Doprava – Letecká doprava – Nařízení č. 261/2004 – Opatření pomoci, poskytnutí péče a náhrady cestujícím v případě zrušení nebo významného zpoždění letu – Povinnost poskytnutí péče cestujícím v případě zrušení letu z důvodu mimořádných okolností – Porušení zásady zákazu diskriminace – Neexistence

(Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004, čl. 5 odst. 1 písm. b) a článek 9)

1.        Cestující v letecké dopravě se může u vnitrostátního soudu dovolávat skutečnosti, že letecký dopravce nesplnil svou povinnost poskytnout péči upravenou v čl. 5 odst. 1 písm. b) a článku 9 nařízení č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů, za tím účelem, aby od tohoto dopravce získal náhradu výdajů, které měl daný dopravce nést podle uvedených ustanovení.

(viz bod 24)

2.        Článek 5 nařízení č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů, musí být vykládán v tom smyslu, že takové okolnosti, jako je uzavření části evropského vzdušného prostoru v důsledku erupce sopky, představují „mimořádné okolnosti“ ve smyslu tohoto nařízení, které nezbavují letecké dopravce jejich povinnosti poskytnout péči upravenou v čl. 5 odst. 1 písm. b) a článku 9 nařízení č. 261/2004.

Význam a dosah výrazů, které unijní právo nijak nedefinuje, je totiž třeba určit v souladu s jejich obvyklým smyslem v běžném jazyce, s přihlédnutím ke kontextu, ve kterém jsou použity, a cílům, které sleduje právní úprava, jejíž součástí jsou. V letecké dopravě představují „mimořádné okolnosti“ událost, která není vlastní běžnému výkonu činnosti dotyčného dopravce a z důvodu své povahy či původu se vymyká jeho účinné kontrole. Jinými slovy jsou do tohoto pojmu zahrnuty veškeré okolnosti, které se vymykají kontrole leteckého dopravce, bez ohledu na povahu a závažnost těchto okolností.

Povinnost poskytnout péči podle článku 9 nařízení č. 261/2004 je uložena leteckému dopravci bez ohledu na událost, která způsobila zrušení letu. Z bodů 1 a 2 odůvodnění uvedeného nařízení jasně vyplývá, že cílem tohoto nařízení je zajištění vysoké úrovně ochrany cestujících a že toto nařízení zohledňuje obecně požadavky ochrany spotřebitele, jelikož zrušení letu způsobuje cestujícím závažné potíže a nepohodlí.

(viz body 28, 29, 31, 34, výrok 1)

3.        Ze znění uvedeného nařízení nevyplývá žádné omezení, ať již časového či finančního charakteru, které by se vztahovalo k povinnosti poskytnout péči cestujícím za mimořádných okolností ve smyslu čl. 5 odst. 3 nařízení č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů.

Z článku 9 uvedeného nařízení totiž vyplývá, že leteckému dopravci přísluší všechny povinnosti poskytnout péči cestujícím, jejichž let byl zrušen, v plném rozsahu během celé doby, po kterou musí dotčení cestující čekat na přesměrování.

Poskytnutí péče těmto cestujícím je v této souvislosti obzvláště důležité, pokud dojde k mimořádným okolnostem, které přetrvávají v čase, a právě v případě, že je doba čekání způsobeného zrušením letu zvláště dlouhá, je nezbytné dbát na to, aby byl cestujícímu v letecké dopravě, jehož let byl zrušen, umožněn přístup k produktům a službám prvořadé potřeby, a to po celou dobu čekání.

(viz body 40 až 42)

4.        Článek 5 odst. 1 písm. b) a článek 9 nařízení č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů, musejí být vykládány v tom smyslu, že v případě zrušení letu z důvodu „mimořádných okolností“, které trvaly po obzvláště dlouhou dobu, musí být splněna povinnost poskytnout péči cestujícím v letecké dopravě upravená v těchto ustanoveních, aniž je tím dotčena platnost uvedených ustanovení.

Okolnost, že taková povinnost poskytnout péči má určité finanční důsledky pro letecké dopravce, není v rozporu se zásadou proporcionality, jelikož tyto důsledky nelze považovat za nepřiměřené ve vztahu k cíli zvýšené ochrany cestujících. Význam přiznávaný cíli ochrany spotřebitelů, včetně cestujících v letecké dopravě, totiž může odůvodnit i značně negativní hospodářské důsledky vzniklé některým hospodářským subjektům. Letečtí dopravci by jakožto informované subjekty měli navíc předvídat náklady související se splněním své případné povinnosti poskytnutí péče a mohou kromě toho promítnout náklady, které tato povinnost způsobuje, do cen letenek.

Cestujícímu v letecké dopravě však mohou být jakožto náhrada z důvodu, že letecký dopravce nesplnil svou povinnost poskytnutí péče podle čl. 5 odst. 1 písm. b) a článku 9 nařízení č. 261/2004, vráceny pouze částky, které se s ohledem na okolnosti každého konkrétního případu jeví jako nezbytné, vhodné a přiměřené k nahrazení selhání leteckého dopravce při poskytnutí péče uvedenému cestujícímu, což musí posoudit vnitrostátní soud.

(viz body 47 až 51, 66, výrok 2)

5.        Standardizovaná a okamžitá opatření k nápravě újmy upravená v nařízení č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů, nenáleží k opatřením, pro která Montrealská úmluva o sjednocení některých pravidel pro mezinárodní leteckou dopravu stanoví podmínky výkonu. Proto není namístě posuzovat platnost uvedených ustanovení z hlediska zásady spravedlivého vyvážení zájmů upravené v uvedené úmluvě.

(viz body 52, 53)

6.        Článek 5 odst. 1 písm. b) a článek 9 nařízení č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů, které ukládají leteckým dopravcům povinnost poskytnutí péče cestujícím za mimořádných okolností, neporušují zásadu zákazu diskriminace.

Situace podniků působících v odvětví provozu různých způsobů dopravy není totiž srovnatelná, jelikož tyto jednotlivé způsoby dopravy nejsou vzhledem ke způsobům jejich fungování, podmínkám jejich dostupnosti a rozdělení jejich sítí zaměnitelné, pokud jde o podmínky jejich používání. Za těchto okolností mohl unijní zákonodárce zavést v jednotlivých odvětvích dopravy pravidla upravující různé úrovně ochrany spotřebitele.

(viz body 56 až 58)