Language of document : ECLI:EU:C:2013:43

Byla C‑12/11

Denise McDonagh

prieš

Ryanair Ltd

(Dublin Metropolitan District Court prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Oro transportas – Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 – „Ypatingų aplinkybių“ sąvoka – Pagalbos keleiviams pareiga skrydžio atšaukimo dėl „ypatingų aplinkybių“ atveju – Ugnikalnio išsiveržimas, dėl kurio uždaryta oro erdvė – Islandijoje esančio Eyjafjallajökull ugnikalnio išsiveržimas“

Santrauka – 2013 m. sausio 31 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas

1.        Transportas – Oro transportas – Reglamentas Nr. 261/2004 – Bendros kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisyklės atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju – Oro transporto vežėjo pareigos pasirūpinti keleiviais nevykdymas – Keleivių teisė į žalos atlyginimą – Apimtis

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 261/2004 5 straipsnio 1 dalies b punktas ir 9 straipsnis)

2.        Transportas – Oro transportas – Reglamentas Nr. 261/2004 – Bendros kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisyklės atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju – Ypatingos aplinkybės – Sąvoka – Oro erdvės uždarymas dėl ugnikalnio išsiveržimo – Įtraukimas – Oro transporto vežėjų atleidimas nuo pareigos pasirūpinti keleiviais – Nebuvimas

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 261/2004 1 ir 2 konstatuojamosios dalys, 5 straipsnio 1 dalies b punktas ir 9 straipsnis)

3.        Transportas – Oro transportas – Reglamentas Nr. 261/2004 – Bendros kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisyklės atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju – Pareiga pasirūpinti keleiviais skrydžio atšaukimo dėl ypatingų aplinkybių atveju – Apimtis – Apribojimas laiko ir pinigų atžvilgiu – Nebuvimas

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 261/2004 5 straipsnio 3 dalis ir 9 straipsnis)

4.        Transportas – Oro transportas – Reglamentas Nr. 261/2004 – Bendros kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisyklės atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju – Pareiga pasirūpinti keleiviais skrydžio atšaukimo dėl ypatingų aplinkybių atveju – Nesilaikymas – Teisė į kompensaciją – Apimtis

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 261/2004 5 straipsnio 1 dalies b punktas ir 9 straipsnis)

5.        Transportas – Oro transportas – Reglamentas Nr. 261/2004 – Pagalbos keleiviams, pasirūpinimo jais ir kompensavimo priemonės skrydžio atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju – Veikimo sąlygos – Monrealio konvencija – Netaikymas

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 261/2004, 1999 m. Monrealio konvencija)

6.        Transportas – Oro transportas – Reglamentas Nr. 261/2004 – Pagalbos keleiviams pasirūpinimo jais ir kompensavimo priemonės skrydžio atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju – Pareiga pasirūpinti keleiviais skrydžio atšaukimo dėl ypatingų aplinkybių atveju – Nediskriminavimo principo pažeidimas – Nebuvimas

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 261/2004 5 straipsnio 1 dalies b punktas ir 9 straipsnis)

1.        Nacionaliniame teisme oro transporto keleivis gali remtis tuo, kad oro transporto vežėjas nevykdė Reglamento Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, 5 straipsnio 1 dalies b punkte ir 9 straipsnyje jam numatytos pareigos pasirūpinti, siekdamas iš šio vežėjo prisiteisti išlaidų, kurias šis vežėjas turėjo padengti vadovaudamasis minėtomis nuostatomis, kompensaciją.

(žr. 24 punktą)

2.        Reglamento Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, 5 straipsnį reikia aiškinti taip, jog tokios aplinkybės, kaip antai dalies Europos oro erdvės uždarymas dėl ugnikalnio išsiveržimo, yra „ypatingos aplinkybės“, kaip jos suprantamos pagal šį reglamentą, neatleidžiančios oro transporto vežėjų nuo Reglamento Nr. 261/2004 5 straipsnio 1 dalies b punkte ir 9 straipsnyje numatytos pareigos pasirūpinti keleiviais.

Sąvokų, kurių apibrėžimas Sąjungos teisėje nepateiktas, reikšmė ir apimtis turi būti nustatoma remiantis jų įprasta reikšme bendrinėje kalboje, atsižvelgiant į kontekstą, kuriame jos pavartotos, ir reglamentavimo, kurių dalį jos sudaro, tikslus. Šiuo požiūriu su oro transportu susijusiame kontekste sąvoka „ypatingos aplinkybės“ reiškia įvykį, kuris nebūdingas normaliai atitinkamo oro transporto vežėjo veiklai ir kurio šis vežėjas negali realiai valdyti dėl šio įvykio pobūdžio ir atsiradimo priežasčių. Kitaip tariant, ji apibūdina visas aplinkybes, kurių oro transporto vežėjas nekontroliuoja, nesvarbu, koks šių aplinkybių pobūdis ar dydis.

Tačiau oro transporto vežėjas turi Reglamento Nr. 261/2004 9 straipsnyje nurodytą pareigą pasirūpinti keleiviais, nesvarbu, koks buvo skrydžio atšaukimą lėmęs įvykis. Šiuo atžvilgiu iš šio reglamento 1 ir 2 konstatuojamųjų dalių aiškiai matyti, kad juo siekiama užtikrinti aukštą keleivių apsaugos lygį ir atsižvelgiama į vartotojų apsaugos reikalavimus apskritai, nes skrydžio atšaukimas sukelia keleiviams rimtų nepatogumų.

(žr. 28, 29, 31, 34 punktus ir rezoliucinės dalies 1 punktą)

3.        Reglamento Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, tekste nenumatyta jokių pareigos pasirūpinti keleiviais susidarius ypatingoms aplinkybėms, kaip jos suprantamos pagal šio reglamento 5 straipsnio 3 dalį, apribojimų nei laiko, nei pinigų atžvilgiu.

Iš šio reglamento 9 straipsnio išplaukia, kad visos pasirūpinimo keleiviais, nukentėjusiais dėl atšaukto skrydžio, pareigos oro transporto vežėjui yra visiškai privalomos visą laikotarpį, kurį atitinkami keleiviai turi laukti, kol bus nukreipti kitu maršrutu.

Šiais keleiviais ypač svarbu pasirūpinti, kai susiklosto tam tikrą laiką trunkančios ypatingos aplinkybės, o tuomet, kai atšaukus skrydį reikia laukti ypač ilgai, būtina įsitikinti, kad oro transporto keleivis, kurio skrydis buvo atšauktas, visą laukimo laiką galėtų gauti pirmojo būtinumo produktų ir paslaugų.

(žr. 40–42 punktus)

4.        Reglamento Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, 5 straipsnio 1 dalies b punktą ir 9 straipsnį reikia aiškinti taip, jog atšaukus skrydį dėl „ypatingų aplinkybių“, kurios tęsėsi ypač ilgai, šiose nuostatose numatyta pareiga pasirūpinti oro transporto keleiviais turi būti vykdoma, ir tai neturi poveikio šių nuostatų galiojimui.

Aplinkybė, kad pareiga pasirūpinti turi tam tikrų finansinių padarinių oro transporto vežėjams, neprieštarauja proporcingumo principui, nes šių padarinių negalima laikyti neproporcingais atsižvelgiant į aukšto lygio keleivių apsaugos tikslą. Vartotojų, įskaitant oro transporto keleivių, apsaugos tikslo svarba gali pateisinti neigiamus ir net ypač sunkius ekonominius padarinius tam tikriems ūkio subjektams. Be to, oro transporto vežėjai, kaip patyrę subjektai, turėtų numatyti tokias su jų pareiga pasirūpinti susijusias išlaidas, kad prireikus ją įvykdytų, be to, šios pareigos vykdymo išlaidas gali įtraukti į lėktuvo bilietų kainą.

Tačiau oro transporto keleiviui kaip kompensacija dėl Reglamento Nr. 261/2004 5 straipsnio 1 dalies b punkte ir 9 straipsnyje numatytos oro transporto vežėjo pareigos pasirūpinti keleiviais nevykdymo gali būti atlygintos tik tos sumos, kurios, atsižvelgiant į kiekvieno konkretaus atvejo aplinkybes, yra būtinos, tinkamos ir protingos siekiant ištaisyti nevykdytą oro transporto vežėjo pareigą pasirūpinti šiuo keleiviu, o tai turi įvertinti nacionalinis teismas.

(žr. 47–51, 66 punktus ir rezoliucinės dalies 2 punktą)

5.        Reglamentu Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, numatytos standartizuoto ir nedelsiamo atlyginimo priemonės nepriklauso toms, kurių įgyvendinimo sąlygas nustato Monrealio konvencija dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo. Todėl šių nuostatų galiojimo nereikia vertinti šioje konvencijoje numatyto reikiamos interesų pusiausvyros principo atžvilgiu.

(žr. 52, 53 punktus)

6.        Reglamento Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, 5 straipsnio 1 dalies b punktas ir 9 straipsnis, kuriais oro transporto vežėjams nustatoma pareiga susidarius ypatingoms aplinkybėms pasirūpinti keleiviais, nepažeidžia nediskriminavimo principo.

Skirtingų transporto rūšių veiklos sektoriuose veikiančių įmonių situacija iš tikrųjų nėra panaši, nes, atsižvelgiant į šių skirtingų transporto rūšių veikimo būdus, prieinamumo sąlygas ir tinklų pasiskirstymą, jos nėra viena kitą pakeičiančios, kiek tai susiję su naudojimosi jomis sąlygomis. Tokiomis aplinkybėmis Sąjungos teisės aktų leidėjas galėjo nustatyti taisykles, skirtingų transporto rūšių sektoriuose numatančias skirtingą vartotojo apsaugos lygį.

(žr. 56–58 punktus)