Language of document : ECLI:EU:C:2013:43

Lieta C‑12/11

Denise McDonagh

pret

Ryanair Ltd

(Dublin Metropolitan District Court lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Gaisa transports – Regula (EK) Nr. 261/2004 – Jēdziens “ārkārtēji apstākļi” – Pienākums sniegt atbalstu pasažieriem gadījumā, kad lidojums atcelts “ārkārtēju apstākļu” dēļ – Gaisa telpas slēgšana vulkāna izvirduma dēļ – Islandes vulkāna Eyjafjallajökull izvirdums

Kopsavilkums – Tiesas (trešā palāta) 2013. gada 31. janvāra spriedums

1.        Transports – Gaisa transports – Regula Nr. 261/2004 – Kopēji noteikumi par kompensācijām un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos – Gaisa pārvadātāja pienākuma sniegt atbalstu neizpilde – Pasažieru tiesības uz kompensāciju – Piemērojamība

(Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 261/2004 5. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 9. pants)

2.        Transports – Gaisa transports – Regula Nr. 261/2004 – Kopēji noteikumi par kompensācijām un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos – Ārkārtēji apstākļi – Jēdziens – Gaisa telpas slēgšana vulkāna izvirduma dēļ – Ietveršana – Gaisa pārvadātāju atbrīvojums no pienākuma sniegt atbalstu pasažieriem – Neesamība

(Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 261/2004 preambulas 1. un 2. apsvērums un 5. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 9. pants)

3.        Transports – Gaisa transports – Regula Nr. 261/2004 – Kopēji noteikumi par kompensācijām un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos – Pienākums sniegt atbalstu pasažieriem lidojuma atcelšanas ārkārtēju apstākļu dēļ gadījumā – Piemērojamība – Laika vai finansiāli ierobežojumi – Neesamība

(Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 261/2004 5. panta 3. punkts un 9. pants)

4.        Transports – Gaisa transports – Regula Nr. 261/2004 – Kopēji noteikumi par kompensācijām un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos – Pienākums sniegt atbalstu pasažieriem lidojuma atcelšanas ārkārtēju apstākļu dēļ gadījumā – Neizpilde – Tiesības uz zaudējumu atlīdzību – Piemērojamība

(Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 261/2004 5. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 9. pants)

5.        Transports – Gaisa transports – Regula Nr. 261/2004 – Atbalsts pasažieriem, to aprūpe un kompensācija tiem lidojuma atcelšanas vai ilgas kavēšanās gadījumā – Izpildes nosacījumi – Monreālas konvencija – Nepiemērojamība

(Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 261/2004; Monreālas 1999. gada konvencija)

6.        Transports – Gaisa transports – Regula Nr. 261/2004 – Atbalsts pasažieriem, to aprūpe un kompensācija tiem lidojuma atcelšanas vai ilgas kavēšanās gadījumā – Pienākums sniegt atbalstu pasažieriem lidojuma atcelšanas ārkārtēju apstākļu dēļ gadījumā – Nediskriminācijas principa pārkāpums – Neesamība

(Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 261/2004 5. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 9. pants)

1.        Lidmašīnas pasažieris valsts tiesā var atsaukties uz faktu, ka gaisa pārvadātājs nav ievērojis tam Regulas Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos, 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 9. pantā paredzētos pienākumus, lai lūgtu tam izmaksāt kompensāciju par izdevumiem, kurus tam bija jāuzņemas segt atbilstoši minētajām normām.

(sal. ar 24. punktu)

2.        Regulas Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos, 5. pants ir interpretējams tādējādi, ka tādi apstākļi kā daļas Eiropas gaisa telpas slēgšana vulkāna izvirduma dēļ ir “ārkārtēji apstākļi” šīs regulas izpratnē un tie neatbrīvo gaisa pārvadātājus no Regulas Nr. 261/2004 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 9. pantā paredzētā atbalsta sniegšanas pienākuma.

Tādu jēdzienu nozīme un tvērums, kuriem Savienības tiesībās nav sniegta nekāda definīcija, ir jānoskaidro saskaņā ar to ierasto nozīmi ikdienas valodā, ņemot vērā kontekstu, kādā tie tiek lietoti, un ar tiesisko regulējumu, kurā tie ietilpst, sasniedzamajiem mērķiem. Šajā ziņā gaisa transporta kontekstā frāze “ārkārtēji apstākļi” nozīmē notikumu, kas nav raksturīgs attiecīgā gaisa pārvadātāja normālai darbībai un tā rakstura vai izcelsmes dēļ ir ārpus šī pārvadātāja faktiskās kontroles. Citiem vārdiem, tie – neatkarīgi no to rakstura vai smaguma – ir visi tie apstākļi, kurus gaisa pārvadātājs nav spējīgs kontrolēt.

Regulas Nr. 261/2004 9. pantā paredzētais atbalsta sniegšanas pienākums gaisa pārvadātājam ir jāievēro neatkarīgi no notikuma, kura dēļ lidojums ir atcelts. Šai ziņā no minētās regulas preambulas 1. un 2. apsvēruma skaidri izriet, ka tās mērķis ir nodrošināt augsta līmeņa pasažieru aizsardzību un tajā ir ņemtas vērā vispārējās patērētāju aizsardzības prasības, jo lidojumu atcelšana rada nopietnus sarežģījumus pasažieriem.

(sal. ar 28., 29., 31. un 34. punktu un rezolutīvās daļas 1) punktu)

3.        No Regulas Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos, teksta neizriet nekādi – nedz laika nedz finansiāli – ierobežojumi pienākumam sniegt atbalstu pasažieriem ārkārtējos apstākļos tās 5. panta 3. punkta nozīmē.

No minētās regulas 9. panta faktiski izriet, ka visi pienākumi sniegt atbalstu pasažieriem, kuru lidojums ir atcelts, pilnībā attiecas uz gaisa pārvadātāju visu laika posmu, kamēr attiecīgie pasažieri gaida maršruta maiņu.

Šai ziņā atbalsta sniegšana šādiem pasažieriem, ja ir iestājušies ilgstoši ārkārtēji apstākļi, ir īpaši svarīga un tieši šādā gadījumā gaidīšana atcelta lidojuma dēļ ir īpaši ilga, tādēļ ir jānodrošina, lai pasažierim, kura lidojums ir atcelts, visu gaidīšanas laiku būtu pieejamas pirmās nepieciešamības preces un pakalpojumi.

(sal. ar 40.–42. punktu)

4.        Regulas Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos, 5. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 9. pants ir interpretējami tādējādi, ka lidojuma atcelšanas tādu “ārkārtēju apstākļu” dēļ, kuri ilgst īpaši ilgi, gadījumā šajās normās paredzētais atbalsta sniegšanas pienākums lidmašīnas pasažieriem ir jāpilda un nevar tikt ietekmēta minēto normu spēkā esamība.

Šai ziņā apstāklis, ka atbalsta pienākums gaisa pārvadātājiem rada zināmas finansiālas sekas, nav pretrunā samērīguma principam, jo šīs sekas nevar tikt uzskatītas par nesamērīgām attiecībā pret mērķi sniegt augsta līmeņa pasažieru aizsardzību. Patērētāju – ar to saprotot lidmašīnas pasažierus – aizsardzības mērķa nozīmīgums var attaisnot pat ievērojamas negatīvas sekas attiecībā uz konkrētiem tirgus dalībniekiem. Turklāt gaisa pārvadātājiem kā rūpīgiem uzņēmējiem ir jāparedz šīs ar tā pienākumu sniegt atbalstu saistītās izmaksas, lai tas attiecīgā gadījumā varētu šo pienākumu izpildīt, un turklāt ar šī pienākuma veikšanu saistītās izmaksas var tikt ietvertas lidmašīnas biļetes cenā.

Tomēr lidmašīnas pasažieris kā kompensāciju par to, ka gaisa pārvadātājs nav ievērojis tam Regulas Nr. 261/2004 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 9. pantā paredzēto pienākumu sniegt atbalstu, var saņemt tikai summas, kuras, ņemot vērā katra konkrētā gadījuma apstākļus, ir bijušas nepieciešamas, atbilstošas un samērīgas, lai novērstu gaisa pārvadātāja pieļautos pasažierim sniedzamā atbalsta trūkumus; tas ir jāpārbauda valsts tiesai.

(sal. ar 47.–51. un 66. punktu un rezolutīvās daļas 2) punktu)

5.        Regulā Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos, paredzētie standartizētie un tūlītējie kompensācijas pasākumi nav to pasākumu vidū, kuru īstenošanas noteikumi ir ietverti Monreālas konvencijā par dažu starptautiskā gaisa transporta noteikumu unifikāciju. Tādēļ nav jāizvērtē minēto normu spēkā esamība atbilstoši minētajā konvencijā paredzētajam objektīva interešu līdzsvara principam.

(sal. ar 52. un 53. punktu)

6.        Regulas Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos, 5. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 9. pants, kuros gaisa pārvadātājiem ir paredzēts pienākums sniegt atbalstu pasažieriem ārkārtējos apstākļos, nav pretrunā nediskriminācijas principam.

Faktiski uzņēmumu, kuri darbojas dažādu transporta pakalpojumu nozarē, situācija nav salīdzināma, jo, ņemot vērā to darbības noteikumus, kā arī pieejamības nosacījumus un tīklu sadali, šie atšķirīgie transporta veidi atbilstoši to izmantošanas nosacījumiem nav savstarpēji aizstājami. Šādos apstākļos Savienības likumdevējs varēja pieņemt noteikumus, kuros katrā pārvadājumu nozarē ir paredzēts atšķirīgs patērētāju aizsardzības līmenis.

(sal. ar 56.–58. punktu)